Opdatering marts 2021Selv om to klagenævn samstemmende har ophævet både VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og lokalplan for 18 kæmpevindmøller på Thorup-Sletten ved Aggersborg, har det ikke haft nogen konsekvenser. Møllerne snurrer stadig på fuld kraft.

Dvs. Euro Wind A/S har opsat vindmøller i strid med habitatdirektivet og dermed er møllerne ulovlig opført. Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune har dog ikke krævet vindmøllerne stoppet, men derimod igangsat en ny fugle undersøgelse, som skal belyse evt. konsekvenser for rovfugle, efter habitatdirektivets bestemmelser,  en fejl som DN påpegede og altså fik medhold i.

Eksisterende møller ved Thorup Sletten er 70 meter. De ønskes erstattes med 150 meter høje møller, som kan give sig udslag i fugle kollisioner - hvis antal ikke kan forudsiges.

Projektområdet på Thorup-Sletten grænser op til Natura 2000-område nr. 16, ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”, idet de nye møller – lige som de eksisterende møller – opstilles i en afstand af mindre end 100 m fra Natura 2000-området.

I forhold til de eksisterende møller, vil berøringsfladen - med den meget større rotordiameter - bliver mere end tidoblet ind de nuværende vindmøllers areal. Og vingespids hastigheden er 300 km/t på disse 150 meter høje vindmøller.

Kommunen har på baggrund af Natura 2000-konsekvensvurderingen vurderet, at vindmølleprojektet på Thorup-Sletten ikke vil skade det nærmeste Natura 2000-område nr. 16 eller andre Natura 2000-områder, herunder naturtyper og arter, som nævnes i udpegningsgrundlaget.

DN Jammerbugt i ikke enig i kommunens vurdering. Efter at vi har gennemlæst Orbicons konsekvensvurdering for EU-fuglebeskyttelsesområde F8 og Ramsar-område nr. 6, som samlet set er Natura 2000-område nr. 16, ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”, vil vi påpege følgende forhold: 

  1. Placering af vindmøller i trækruten for fugle, der flyver til og fra N2000 område nr. 16.
  2. Vindmøllernes barriereeffekt for fugle i N2000 området. Herunder også den kumulative effekt i samspil med de mange allerede eksisterende møller i området.
  3. Stor risiko for ”birdstrikes” for bl.a. skestork og hjejle, som er nævnt i udpegningsgrundlaget for N2000 området.

Et væsentligt klagepunkt for DN Jammerbugt er planlægning af vindmøller tværs gennem en yderst vigtig trækkorridor for mange tusinde fugle, som fouragerer/overnatter i Vejlerne og Løgstør Bredning året rundt. Ved at opstille møller gennem denne korridor vil man uden tvivl påvirke N2000-området, et forhold som DN Jammerbugt mener strider mod EU direktivet, der tilsiger, at der ikke må ske forringelser af naturforholdene i området.

I forhold til det samlede vindmølleprojekt Thorup Sletten, som består af i alt 18 vindmøller, beliggende både i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune, vil udtagelse af de 9 nordligste vindmøller, skabe en bredere korridor nord for området, som fuglene kan benytte sig af, uden at komme i kollisions risiko med Gøttrup Vindmøllepark og/eller danne barriereeffekt.

Med en evt. gennemførelse af projektet lever  Danmark ikke op til sine forpligtelser i forhold til EU-direktiverne, idet der ikke kan være tvivl om, at projektet vil forringe naturtilstanden hvad angår fuglene. Orbicons rapport viser klart den store trafik af trækkende og fouragerende fugle på tværs af møllerækkerne og konkluderer, at der vil være en øget risiko for disse fugle, som er på udpegningsgrundlaget

 Se evt. hele klagen her: Klage til Nævnenes Hus vedr. opsætning af vindmøller Thorup Sletten