Ryå i det sydlige Vendsyssel er cirka 60 km lang og er landsdelens største vandløb. Fra udspringet på sydvestsiden af Jyske Ås øst for Hellum løber den mod vest, nord om Store Vildmose og herfra mod syd til Limfjorden 10 km nordvest for Aalborg. Åen er et af de vandløb i Danmark, som har mest ringe fald, og som på hele strækningen er stærkt reguleret med et kanalagtigt forløb gennem de store og nu opdyrkede marine sletter mellem Løkken og Aalborg.
Siden 1920’erne har Ryå indgået i afvandingen af den nordlige og vestlige del af den kultiverede Vildmose. Hvor stort et areal Ryå med sine tilløb totalt afvander, kan være svært at sige helt nøjagtigt, men det drejer sig omkring 600 kvadrat kilometer, hvilket vil sige et areal svarende til Bornholm.
I det nedre løb er vand- føringen stor og ret konstant, men påvirkes af vandstanden i Limfjorden. Den nederste strækning af Ryå på ca. 25 km. ligger vandløbet nemlig i næsten samme plan som Limfjorden og vil derfor ved ekstreme vejrforhold med store nedbørsmængder og kraftig vind være stuvningspåvirket på denne lange vandløbsstrækning.
Når det sker, oversvømmes især engarealerne langs åen på den nederste strækning, men også dyrkede landbrugsarealer længere oppe i systemet bliver påvirket og oversvømmet.

Ryå vandløbet har et naturligt og varieret dyreliv med en stor biologisk værdi. Der findes en rigtig god bestand af aborre som kan blive meget store og gamle især i Nedre Ryå, hvor laksefisk også findes, men de søger generelt længere op i Ryå systemet, hvor deres habitat område findes. Mange flotte vandnymfer, som f.eks. blåbåndet pragtvandnymfer kan ses i mængder i juni måned, som vidner om god vandkvalitet. Vandnymferne benytter sig af tagrør, siv og åkander og er samtidigt en vigtig del af fødekæden for både fisk og fugle. Men ved at forøge skæring af brinker og intensivere grødeskæringer vil det ske en stor skade på den naturlige fauna. Hvis man er rigtig heldig og sejler i kano i Ryå, så kan man måske se odderen. Ligesom flere par isfugle yngler ved brinkerne og benytter sig af de udgående træer som udkigspost efter fisk den kan fange, især på stykket ved Birkelse.