DN vil indstille over for Regionen, at indvindingen kun tillades, hvis følgende vilkår stilles af Region Nordjylland overfor ejer og råstofindvinder:

  • Efterbehandling efter endt råstofgravning, skal ske med fokus på at efterbehandle til natur og ikke til landbrugsdrift.
  • Der gives ikke gravetilladelse til at grave under grundvandsspejl.

Der er mange samfundsmæssige interesser i at nye råstofgrave, skal efterbehandles til nyt naturområde. Drikkevandsmagasinerne skal beskyttes og det mest effektive måde at gøre det på, er at lade være med gøde og bruge sprøjteværns midler på arealer med særlige drikkevandsinteresser.

Og da det nye forslag til indvinding af råstoffer, netop ligger i et område som er udpeget som særlige drikkevands interesseområde, så mener vi, at der kun kan gives tilladelse til indvinding, hvis man efterbehandler til naturformål. Hjortdal Vandværk har en høj vandkvalitet, og for at sikre forbrugerne en fortsat høj vandkvalitet, er det absolut nødvendigt at indpasse arealer, således man fortsat sikre en god drikkevandskvalitet også i fremtiden.

Sagens gennemgang, som især har interesse for Danmarks Naturfredningsforening:
Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Området ligger i et område som er udpeget som regionalt naturområde.
Området ligger i et område som er betegnet i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan som særlige bevaringsværdige landskaber.
Området ligger i et område som er betegnet i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan som større uforstyrret landskab.
Området ligger i et område som er betegnet i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan som geologiske beskyttelses- og interesseområder.
Der er to beskyttede diger i det foreslåede graveområde.
Der er et beskyttet fortidsminde, Duehøj - en fredet rundhøj, indenfor nær beskyttelse zonen i det foreslåede graveområde.
Det foreslåede graveområde ligger delvist inden for økologiske forbindelser i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan.
Det foreslåede graveområde ligger delvist inden for grøn korridor udpegning i Grønt Danmarkskort
Der er ingen §3-beskyttede naturtyper indenfor det foreslåede graveområde.
Der ligger en §3-hede umiddelbart syd for det foreslåede graveområde.
Udenfor graveområdet findes 2 overdrevsarealer.
Inden for en radius af 1 km ligger de våde naturtyper mose, sø og eng, som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.
Der er tre vandløb beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §3 inden for en radius af 1 km fra det foreslåede graveområde.

Der er mange samfundsmæssige interesser i at nye råstofgrave, skal efterbehandles til nyt naturområde. Drikkevands magasinerne skal beskyttes og det mest effektive måde at gøre det på, er at lade være med gøde og bruge sprøjteværns midler på arealer med særlige drikkevandsinteresser.
Og da det nye forslag til indvinding af råstoffer, netop ligger i et område som er udpeget som særlige drikkevands interesseområde, så mener vi, at der kun kan gives tilladelse til indvinding, hvis man efterbehandler til naturformål. Hjortdal Vandværk har en høj vandkvalitet, og for at sikre forbrugerne en fortsat høj vandkvalitet, er det absolut nødvendigt at indpasse arealer, således man fortsat sikre en god drikkevands kvalitet også i fremtiden.
Arealet som ønskes indvindes, ligger delvist i en spredningskorridor og økologisk forbindelse mellem de to fredede områder - Fosdal Plantage og Hingelbjerge. En efterbehandling af arealet til na-tur, vil give endnu bedre muligheder for spredning af arter. Især anbefaler DN at man ikke bruger overmulden til efterbehandlingen, men i stedet lade den rå mineraljord give mulighed for egen succession, således nye pioner arter kan indfinde sig.
Arealet kan med den rette planlægning i efterbehandlingen, blive et tilholdssted for sjældne plante- og dyrearter med fokus på tørnaturen. Når der ikke graves under grundvandsspejlet, må det forventes at der ikke opstår de sædvanlige gravesøer, men derimod en form af krater med skrænter af sand og sten. Et fordelagtigt levested for rødlistede arter, såvel mark-firben og botaniske pionerarter vil finde plads her. Altså en højere biodiversitet og uden efterbehandling af den normale deporteret overjord, som man sædvanligvis efterbehandler med.

Med fordel kunne efterbehandlingen ske med det rå og næringsfattige substrat, hvor også de største naturværdier er knyttet hertil.
Råstofgrave kan meget ofte udvikles til spændende og mangfoldige naturområder. Der er flere gode eksempler på opståede naturområder med en høj biodiversitet indenfor Region Nordjylland, med fokus på tør naturen.
F.eks. Klim Kalkbrud og Drastrup Sandgrav ved Ålborg.
Det som også taler for at efterbehandle til natur, er at området er udpeget som regionalt naturområde. I de Regionale naturområder, skal planlægning og administration vedrørende areal anvendelsen og tilstanden tjene til at fremme beskyttelsen af eksisterende og potentiel natur, og skabe sammenhæng mellem de enkelte naturområder.
Danmarks Naturfredningsforening mener desuden at følgende vilkår skal gives for at arealet bliver nyt indvindingsområde:

 • Beskyttelseszonen rundt om rundhøjen, skal friholdes for gravning.
• Ved at friholde gravning under grundvandsspejl, sikrer man ligeledes at der ikke sker end tilstandsændring af de naturbeskyttede våde naturtyper, som mose, sø og eng.
• Der er to beskyttede diger i det foreslåede graveområde. Ved indvindingen skal man sikre-ved planlægning at digerne ikke berøres.

Danmarks Naturfredningsforenings afsluttende kommentar:
Afslutningsvis vil DN erindre om, at der i idé oplægget til den nye Råstofplan 2024 - efterlyses forslag på hvordan regionen kan være med til at fremme efterbehandlingen af råstofgrave, så natur og biodiversitet beriges? Det kan Regionen ved at stille krav om efterbehandlingen skal være til naturformål efter endt indvinding af råstoffer, hvor det nye råstofområde ved Hjortdal, kunne være et eksempel for Regionen at efterleve.
DN er umiddelbart positivt indstillet overfor ansøgningen om indvinding af råstoffer, hvis der i vilkårene tages højde for at efterbehandlingen sikres til naturformål og at der ikke graves under grundvandsspejl.