Frivillige aktive ældre under Danmarks Naturfredningsforening, - Projekt Grønt Guld - har i samarbejde med lodsejerne og Jammerbugts Kommunes Naturafdeling, fået udarbejdet en naturplan for et 4 hektar stort område, beliggende i Klim Klitplantage. Arealet som er beskyttet klithede var under voldsom tilgroning af nåletræ - især bjergfyr truede med at fortrænge de nøjsomme urter, lyng og artsrigdom. Derfor iværksættes der en målrettet naturpleje for at genskabe klitheden med forskellige virkemidler.

Projektværktøjer for genskabelse af tilgroet klithede og biodiversitetsfremmende naturprojekt :

 • En gruppe frivillige aktive i DN Grønt Guld regi - arbejdede hårdt i vinteren 2018 - både for at holde varmen, men især for at fælde bjergfyr partier og gråpil i en første gangs rydning.
 • Større nåletræer blev dog fældet af HedeDanmark samt udkørsel af kvas og stammer. 
 • Der er sat hegn i et ca. 4 hektar stort område, hvor der fremadrettet skal afgræsses med kreaturer af racen Galloway.  

 Projektværktøjer for landskabspleje og artsregistrering:

 • DN Jammerbugts Grønt Guld-gruppe har en årlig naturplejedag med oprykning af nåletræ
 • Der fortages artsregistrering af botanikken på området. I alt afsættes der 3 såkaldte raunkær cirkler, hvor græsser, mosser, laver og urter mm. bliver noteret og optalt. Dvs. et areal på ca. 225 m2. undersøges med det formål at følge udviklingen fremadrettet, hvor ændringen er markant fra at være et tilgroet areal med ca. 30 % kronedække af nåletræ til blot at have ca. 2 %, kronedække, efter at det 4 hektar store område er naturplejet. Vi håber og forventer at opnå en større biodiversitet, da der nu er skabt plads og lys til flere planter. Dette vil samtidigt gavne insekter og sommerfugle mm.

Fakta om Projekt Grønt Guld, samarbejdspartnere og finansierings kilde:

 • Jammerbugt Kommune støtter projektet med indhegning af det ca. 4 hektar moseområde, som efterfølgende vil blive afgræsset ekstensivt af heste. Desuden vil Jammerbugt Kommunes Grejbank, udlåne motorsave, grensakse mm. som vil være til rådighed for de frivillige aktive.

  Projekt Grønt Guld - aktiv i naturen er støttet af Velux-Fonden.

  Velux Fonden og Danmarks Naturfredningsforening har indgået et partnerskab, hvor fonden igen har bevilget en beløbsramme på op til 2 millioner kroner.

  Midlerne skal opmuntre til, støtte og anerkende aktiviteter, hvor aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i- og samtidig passer på naturen.

 • Samarbejds partnere og initiativtager er ejerne Jens og Nina Thomsen fra Brande og Jammerbugt Kommunes Naturafdeling.
 • Naturplejeprojektet financieres med støtte fra Grønt Guld med et beløb på 14.500 kr. som primært er udgifter for fældningen og udkørsel af større klitfyr. Jammerbugt Kommune betaler for opsætning af ca. 800 meter hegn i god hegnskvalitet samt opsætning af mulepumpe og solcelle styret el-hegn.

 

21.06.18 - Grønt Guld aktive og Jammerbugt Kommunes biolog Marianne Lindhardt - registrerer botanikken på området. I alt afsættes der 3 såkaldte raunkær cirkler, hvor græsser, mosser, laver og urter mm. bliver noteret og optalt. Dvs. et areal på ca. 225 m2. undersøges.
17.03.18 Fotos fra naturplejedagen.
Slide videre nedenunder og se flere fotos fra Grønt Gulds naturplejedag og den efterfølgende rydning af større nåletræer som fældes og fjernes af HedeDanmark.
30.10.17 - Møde i felten, hvor aftalen om naturpleje drøftes. Lodsejere, entreprenør, kommunens fagbiolog samt DN snakker naturpleje og udarbejder en naturplan for området.
Slide videre nedenunder og se nogle fotos fra området, hvor primært nåletræer skal fjernes - før vi starter..