Natur

Politik for natur og biodiversitet

Kun 33 danske kommuner her en egentlig naturpolitik. Jammerbugt Kommune er ikke en af dem. DN ser meget gerne at kommunen snarest udarbejder en politik for natur og biodiversitet, evt. som et handlekatalog i tæt tilknytning til Planstrategien. En naturpolitik skal indeholde en langsigtet vision for udviklingen af naturen i Jammerbugt Kommune og konkrete handlingsplaner med fokus på natur og biodiversitet. DN har disse konkrete forslag til naturpolitikken:

Gennemfører snarest et Grønt Danmarks kort for mere sammenhængende naturområder.

Beskyttelse før benyttelse af naturen.

Opprioritering af registreringen og overvågningen af § 3 områder.

Fokus på de sjældne og truede arter i kommunen (rødlistede arter) og den nødvendige handling, for at beskytte arterne beskrives.

Forvalte og formidle kommunens kulturarealer (grønne parker mm.) med ”Vild med vilje” partier.

Udarbejde en naturkvalitetsplan for kommunens naturarealer, med fokus på områdets sjældne arter og biotoper.

Øge indsatsen med bekæmpelse af invasive arter, på kommunes egne arealer (vej rabatten, grøfter etc.)  f.eks. glansbladet hæg og japansk pileurt.

Udarbejde en plejeplan for fredede naturområder (pt. kun plejeplan for Lille Norge og Hinglebjerge fredningen og den nyeste fredning fra 2009 Lien, Fosdalen og Sandmosen - ud af de 23 fredninger som findes i Jammerbugt Kommune).

Kommunen har visioner og er opsøgende i forhold til at genskabe tidligere vådområder.

Kommunen har visioner og er initiativtager til naturgenopretnings projekter som f.eks. genslyngninger af vandløb.

Kommunen har visioner og er initiativtager til forslag om nye fredninger af unik natur.

Kommunen har visioner og er initiativtager til større og sammenhængende vildere natur, på Nationalpark status eller bedre som f.eks. en Naturnationalpark Han Herred.

Vildere og mere sammenhængende natur - oplagt til en kommende Naturnationalpark Han Herred

Klimasikring 

Oversvømmelser efter mere nedbør og havvandstigninger pga. klimaforandringerne, vil i fremtiden betyde store investeringer nationalt og lokalt. Med den rette planlægning, kan klimasikring være til stor fordel for både natur og miljø.

Naturen er truet, specifikt naturtypen strandeng, som kan blive permanent oversvømmet, specielt langs med Limfjorden. Baglandet skal derfor give plads, således der kan tolereres periodevise oversvømmelser og strandengene på den måde flytter ind i de tidligere dyrkede lavbunds områder. Det er derfor nødvendigt at udtage lavbundsjorder fra dyrkning, i en større målestok end hidtil.

Generelt bør man tænke naturens egne ”forsinkelsesbassiner” ind i planlægningen for at forhindre vandmængderne i at oversvømme beboelse.

Ryå - ådalene tilbage og væk med de dyrkede lavbundsområder tæt ved åen

Havpark Jammerbugt - Natur og bæredygtighed i sameksistens

Naturen i Jammerbugt Kommune er unik på mange måder og grundlaget for kommunens store tiltrækning af turister. Bl.a. derfor skal naturen prioriteres højt, have plads og være sammenhængende. Men det må ikke glemmes, at til kystnaturen knytter sig en særegen kystkultur, som ikke kan opleves ret mange steder i Danmark. Det lokale kystfiskeri med både, der trækkes op på stranden og leverer helt frisk fisk fanget på bæredygtig og skånsom vis forudsætter, at den sårbare havnatur i Jammerbugten ikke ødelægges. Derfor vil vi i DN Jammerbugt gøre opmærksom på en markant trussel mod havnaturen. Der er udsigt til, at havbunden i Jammerbugten i tiltagende grad vil blive ødelagt ved fiskeri med bomtrawl og flyshooting udført af store udenlandske fiskefartøjer. Denne udvikling er begyndt, og fortsætter den - alt tyder på at den vil accelerere efter ”Brexit”- vil forudsætningerne for det bæredygtige lokale fiskeri og den dertil knyttede unikke kystkultur forsvinde, og samfundet ved Thorupstrand sygne hen.  Derfor foreslås det, at Jammerbugt Kommune støtter initiativer, der arbejder for at etablere ” Havpark Jammerbugt ”, som kan understøtte havets biodiversitet og det skånsomme fiskeri for fremtiden og dermed kystkulturen i kommunen.

Havpark Jammerbugt - som kan understøtte havets biodiversitet og det skånsomme fiskeri for fremtiden.

Læs mere her om Danmarks Naturfredningsforening øvrige gode forslag og input om natur, klimasikring og bæredygtighed her: Planstrategi 19' sammen mod 2030