Vår-kobjælde er en 5-10 cm. høj urt der i Danmark er meget sjælden. Et af de få steder den findes er Holmsø Hede.
Arten lever på tør, mager bund i åbne skove, på heder og overdrev. Selvom omgivelserne bliver naturplejet, vil Vår-kobjælden, desværre sikkert uddø, da den ikke tåler at blive næringspåvirket.
Total fredet.
Desuden Jammerbugt Kommunes ansvars art.
Nikkende Kobjælde er en flerårig tuedannende, smuk urt på 10- 40 cm. Kan ses i foråret på sandede lokaliteter, som f.eks kystlandskabet ved Rødhus eller fra den botanisk fredet del ved Klim Kalkovn hvor dette foto er fra.
Biologi: Nikkende Kobjælde er en flerårig urt med en dybtgående pælerod.
Klokke-Ensian er en 10-35 cm høj urt med modsatte, linie- eller lancetformede og 1-strengede blade som langs randen er tilbagerullede. Bladene er 2-4 cm lange.
Klokke-Ensian er foderplante for dagsommerfuglen ensianblåfugl, som lægger sine æg enkeltvis på blomsterne. Den blomstre med sine fine klare blå farve, i august/september måned.
Relativ sjælden og findes i hedemoser og klitlavninger. Fotoet er fra en lille bestand i hedemosen ved Overklitten Sø.
Lav skorsoner er en indtil 40 cm. høj kurveplante og en enlig, endestillet ret stor lysegul kurv. Biologi: En flerårig staude, hvis blomster bestøves af insekter. Frøene har svæveanordning - fnok - og spredes med vinden. Levested: Den vokser på tørre heder og magre overdrev o.l og blomstrer maj-juni.
Rødland Hede og Aaby Bjerg er gode lokaliteter for denne relative sjældne plante.
Guldblomme er en indtil 40 cm høj kurvplante.
Blomsten er solsikkeagtig.
Levested: vokser på heder og anden mager bund. Den er ikke konkurrencestærk over for lyngen, men findes typisk, hvor lyngen har været brændt af, skrællet af, eller hø-slæt. Guldblomme blomster juni-juli, og arten er relativt sjælden i Danmark. Kan ses på Rødland Hede og Aaby Bjerg.
Djævelsbid er en 25-60 cm. høj urt. Når Djævelsbid blomstrer hen på sensommeren, anes blomsterne og de iøjnefaldende halvkugleformede, blåviolette blomsterknopper svæve mellem græsser. Djævelsbid er værtsplante for den sjældne sommerfugl Hedepletvinge. Vokser i våde enge og fugtige heder, hvor der er en åben, fugtig og kvælstoffattig bund.
Findes mange steder i Jammerbugt Kommune
Aks-ærenspris 10-50 cm høj plante. Blomsterstand i aks, kronen 4-8 mm. blå - blåviolet. Stængel opret ugrenet, blade modsatstillede, lancetformede og svagt savtakket. Levested: Tør, åben, kalkholdig bund, ofte på klinter, bakker, overdrev, ofte nær kysten. Blomstre juli-august. Sjælden i Danmark.
Ses ved Klim Kalkbrud.
Engblomme består af 10-15 hvælvede, gule, kronbladsagtige bægerblade. Blomsten er lukket det meste af tiden. Levested: På middelfugtig til ret tør bund med kalkholdigt grundvand: græssede enge, lysåben skov og skovenge, langs vandløb, i pilekrat etc. Engblommen er gået meget tilbage i nyere tid pga. ophør af afgræsning af biotoperne og anden ødelæggelse af dem. Nøddedalen, Stavad Enge og Hingelbjerge findes få eksemplar.
Blodrød Storkenæb. Flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Levested: Kalkelskende. På tør lysåben bund: skrænter, overdrev, klit mv. Udbredelse: Hist og her til temmelig almindelig i Nord- og Vestsjælland samt Nordjylland, ellers sjælden. Ofte kystnært forekommende. Blomstrer i juni-juli.
Svinklovene er et hot-spot for arten.
Strand-mandstro. Flerårig saltelskende urt, op til 60 cm. Hele planten er blågrå, stiv, stikkende og tidselagtig. Det er blomsterhovederne og den stive/stikkende fremtoning, der fanger opmærksomheden. Pluk den ikke, men lad denne sjældne plante få lov og stå. Sjælden, kan ses fra Klim Strand og til Grønnestrand.
Klit-fladbælg - kaldes ofte for Strandært. Kendetegn
Stængel: Kantet og 20 - 60 cm lang.
Blade: Med 3-5 blågrønne elliptiske småblade.
Blomster: Store rødviolette - omkring 20 mm i en klase med 4 til 10 blomster. Har som alle ærteblomster små bakteriefyldte knolde på rødderne. Takket være knoldene kan Klit-Fladbælg optage kvælstof fra luften. Meget få planter har denne egenskab. Blomstrer fra juni til august. Ses ved klitterne f.eks. omkring Tranum Strand.