Generelt er området mellem Svinkløvs og Bulbjergs fremspringende kalkknuder ud mod Jammerbugten, oprindeligt hævet havbund, dækket af flyvesand, der har dannet markante klitformationer.

Her finder man landets bedst udviklede og største parabelklitter, fordi den fremherskende vind går langs med kysten, og der har været plads til uforstyrret at danne de lange, bueformede klitrygge.

Med tiden er klitterne stabiliseret af græsser og dværgbuske.

Dermed blev området atlantisk klithede, der i Europa er en sjælden naturtype, og som Danmark har et internationalt ansvar for at bevare.

Men det bliver sværere og sværere at opleve landskabets konturer og klithedens særegne flora.

Tilgroning af området er nemlig et større og større problem, og det kvæler klitheden og den fine urte-vegation og slører klitformationerne. Bjergfyr, Klitfyr og Sitkagran breder sig voldsomt. Kun i den østligste del holdes området åbent, fordi det er omfattet af Grønnestrand-fredningen og indgår i Natura2000 område nr. 13.

Det store naturområde kan deles op i 3 områder:

  1. Kysten mellem Klim og Kollerup Strand med klithede arealer og næringsfattige søer.
  2. Møllebosletten, Bredvandsbakker og Andrup Bjerge - enebær og klitnatur
  3. Nørremile og Søndermile - parabelklitter med sjælden flora og insekter som f.eks. sommerfuglen Hedepletvinge.

Kort over DN´s forslag for udvidelse af Natura 2000 området ved Kollerup Klit, nordatlantisk klithede og parabelklitter. Forslaget er det magenta farvelagte område, som grænser op til det grønt skraveret eksisterende N2000 område.

Natura 2000 høringssvar
Forslaget om Kollerup Klit, som nyt N2000 område som DN har stillet, er en del af DN-Jammerbugt høringssvar på Miljøstyrelsens forslag om at justere grænserne for de nuværende Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen arbejder her med ”ført hånd”, for ønsket om at udtage omkring 28.000 hektar Natura 2000-område er i virkeligheden en del af den ”Naturpakke”, som regeringspartierne Venstre, Konservative og Liberal Alliance med støtte fra Dansk Folkeparti vedtog i foråret 2016. For fuldstændighedens skyld skal det dog nævnes, at det i forbindelse med ”Naturpakken” også foreslås at lægge nye 5000 hektar ind som Natura 2000-områder.

Men DN arbejder ikke med reduceringer af naturen. Tværtimod har vi fremført argumentation for enten bibeholdelse af de nuværende N2000 udpegninger eller udvidelser.

Fem forslag
I alt har DN Jammerbugt foreslået fem ændringer til Miljøstyrelsens reducerings planer. Ud over forslaget om nyt N2000 område ved Kollerup Klit, så foreslår afdelingen, at Natura 2000-område 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, bibeholder den nuværende habitatgrænse ved Ølands Vejle.

I dette hørings forslag er Natura 2000 området nemlig reduceret væsentligt i geografisk størrelse. Nuværende landbrugsarealer fjernes fra Natura 2000 beskyttelsen i den vestlige del af området, både nord og syd for Limfjorden. I alt fjernes ca. 550 hektar landbrugsjord ved Ølands Vejle. Dette er en meget væsentlig reduktion af det terrestriske areal i Natura 2000 område nr. 15. 

DN mener, at denne reduktion af fuglebeskyttelsesområdet er i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet og Natura 2000 beskyttelsen. Det skyldes bl.a. at Ølands Vejle er et rasteområde for mange af de fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F1. Især om foråret raster og fouragerer fx følgende arter: hjejle, knopsvane, pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, grågås og lysbuget knortegås, ved Ølands Vejle (kilde: DOF-basen). Mange af fuglene benytter eller ligefrem foretrækker de dyrkede arealer i Natura 2000 området. Her iblandt den sjældne pomeransfugl, ses hvert år, lige netop her. Arten fouragerer på de nypløjede marker, før fuglen flyver videre til den sibiriske tundra for at yngle. 

Kort over DN´s forslag til at bibeholde den nuværende N2000 beskyttelse

DN Jammerbugts øvrige forslag og argumentation for at beholde den nuværende N2000 beskyttelse kort beskrevet:

  • Ca. 38 hektar marint forland ved Slettestrand, som et nyt forslag for at binde eksisterende N2000 områder sammen. Her er bla. kystklitter med urteagtig vegetation samt Vr. Svenstrup Å, flot snoet ureguleret vandløb.
  • Fastholdelse af N2000 landbrugsområdet ovenfor Nøddedalen, for at mindske næringstilførsel og erosien til dalen.
  • DN mener ligeledes at landbrugsområde i N2000 området ved Vejlerne skal bibeholdes i sin nuværende afgrænsning, for at sikre fourageringsområder for fugle samt at sikre, at landmanden kan søge EU støtte til fremtidig omdrift til f.eks. afgræsning af enge.