Marts 2023 - Onsdag lige før påske blev fortidsmindestierne i Tingskoven indviet. Det skete da Fortidsmindeplejegruppen for Jammerbugt Kommune holdt årsmøde.

"Tingstedet", altså stenkredsene Andebjerg og Søhøje, er sikkert ukendte for mange, og de har en spændende og delvis ukendt historie bag sig. Hvad mon der er sket her - ja det kan man kun gisne om! En oplagt tur for familier, som er nysgerrige både på kulturhistorien og naturen i en skov domineret af nåletræ. Her er der gode muligheder for oplevelser og for at få viden med sig hjem ved at gå den ene eller måske begge ruter. Husk at læse formidlingstavlerne, som oplyser om det historiske perspektiv og samtidig giver viden om arter, man kan være heldig at se. Skiltetavlerne er flot illustreret og teksten kan i øvrigt blive oplæst med brug af en smartphone og skiltetavlens QR-kode.

Arterne og naturen som helhed er vores indgangsvinkel til formidlingsprojektet, og det er en vigtig årsag til at vi har brugt tid på projektet. For hvis IKKE man har naturformidlingen med, er der risiko for at man taber interessen for arts- og naturbeskyttelsen! Gennem en god og konstruktiv dialog med skovejeren har vi fået fældet de træer, som slørede oplevelsen af fortidsminderne. Udover at nåletræerne optager plads og skygger for de mange arter, som trives i ellers lysåbne skovområder, vil den stigende tilgroning på sigt blive en trussel mod bevarelsen af stenkredsene og oldtidsanlægget. Det blev derfor besluttet at fælde og fjerne bevoksningen ved stenkredsen, oldtidsanlægget samt andre udvalgte oldtidshøje i projektperioden.

Set fra Naturfredningsforeningens side har dette formidlingsprojekt i høj grad øget fokus på at bevare fortidsminderne lysåbne - og det giver allerede nu resultat med øget biodiversitet, da en lille population af Almindelig Ulvefod har spredt sig og nu ses midt inde i stenkredsen ved Søhøje.

Projektet er realiseret i et samarbejde med Jammerbugt Kommune og en lokalhistorisk ildsjæl, Pernille Borup Mortensen fra Skovsgaard. Pernille har sammen med Nordjyllands Historiske Museum fået skrevet teksten, så de historiske facts er så korrekte som muligt - med den viden man har om Tinget og stenkredsene.

Nu er vi i mål, formidlingen er på plads, rydning af opvækst og træer ved fortidsminderne og omkring stenkredsene er afsluttet - så fortidsmindestierne kunne indvies op til påsken.

Tak til Nørlundfonden, fordi vi har fået mulighed for at sætte fokus på natur og kultur i Tingskoven og tak til Jammerbugt Kommune for den overordnede planlægning, samt naturligvis Pernille, som har været inspirationskilde til hele projektet.

I Danmarks Naturfredningsforenings Jammerbugt afdeling har vi været meget glade for at være en del af dette projekt med at få formidlet naturen, arter og de unikke stenkredse samt oldtidshøjene ved Søhøje og Andebjerg i Tingskoven. Vi har i Naturfredningsforeningen støttet dette projekt igennem vores Grønt Guld pulje, som Velux Fonden er sponsor for.

 DN Jammerbugts Grønt Guld gruppe, består af aktive medlemmer af DN, hvor kravet er at man skal være mindst 67 år. Aldersmæssigt er det intet problem at klare alderskriteriet blandt DN Jammerbugts medlemsskare – således blev det muligt via DN´s grønne pulje at få finansieret indkøb af 5 formidlingstavler, print af tavler og piktogrammer og indkøb af rutepæle samt skiltepæle.  Alle dele er i øvrigt lavet i bæredygtige materialer, f.eks. er rutepælene certificeret egetræ.

DNs fremtidige rolle i projektet vil bestå i at vedligeholde formidlingstavlerne og rutepælene. De skal have olie, og tavlerne skal rengøres – ligesom Grønt Guld gruppens aktive medlemmer i samråd med Nørlundfonden vil arrangere ture med fokus på oplysning af skovens natur og arter samt kulturminderne.

Hvordan finder man de ny ruter, som leder hen til fortidsminderne?

Der er indkørsel fra Trekronervej til begge startpunkter, dels ved nr. 16, tæt ved hovedvejskrydset, og dels 2 km længere mod syd, hvor en pæl med et stendysse-piktogram viser indkørsel til en lille p-plads.

Fra den sydlige p-plads går en 700 m lang afmærket rute til Andebjerg, som også består af en gravhøj og en velordnet stenkreds. Her kommer man også forbi en meget velbevaret stensat brønd, der i forbindelse med projektet har fået nyt beskyttelsesrækværk.

Fra nr. 16 udgår en 1,7 km lang afmærket rute til Søhøje, der blev brugt som Han Herreds tingsted indtil 1634. Men historien om gravhøjen og stenkredsen går meget længere tilbage, som det også er beskrevet på tavlen ved Søhøje.

Høje og stenkredse er anlagt længe før skoven kom til, og den tidligere ejer af Tingskoven, Ejner Laumann Jørgensen, der var en ivrig amatørarkæolog, var overbevist om, at beliggenheden og stenkredsenes udformning var nøje planlagt i forhold til solen og årets gang. 

NB - Vær altid opmærksom på skiltningen. Skoven kan, i forbindelse med jagt eller skovning, være lukket - og dermed er adgangen til fortidsminderne også udelukket på disse dage.

Stemningsbilleder fra indvielsen af fortidsmindestierne den 5. april 2023.

Søhøje fortidsminde har udover stenkredsen, også en flot velbevaret bronzealderhøj.
Der var solskin og godt humør, da fortidsmindestierne blev indviet.

Fortidsminderne skal bevares lysåben, da der er mange plantesamfund, som er tilknyttet naturtypen. Derfor er nåletræer som her uønsket - og de rykkes nemt op med rod :-)

Inde i stenkredsen ved Søhøje, vokser den forholdsvis sjældne Almindelig Ulvefod.

Der er 5 informationstavler som oplyser om natur og arter samt fortidsminderne. De er flot illustreret af kunstneren Kiss Jönsson.

På fortidsmindestien til Andebjerg, kommer man forbi en meget velbevaret stensat hejsebrønd, der i forbindelse med projektet har fået nyt beskyttelsesrækværk.

Fotoet her ovenover viser stenkredsen ved Andebjerg. Stenkredsen her er mindre end ved Søhøje.  Stencirkelen strækker sig over en diameter på 17 meter, og består af en næsten ubrudt cirkel bestående af 7 store sten og omkranset af endnu en cirkel med mindre sten. Nogle mener at stencirkelen er en slags solure, andre mener at stencirkelen har været et helligt sted. Sandheden er, at man faktisk ikke ved hvorfor stenene er placeret, som de er!

Før formidlingsprojektet - Nåletræer tager indsigten til fortidsminderne og tager pladsen for urter, lyng, mosser, lav mm.

Efter rydning af nåletræer er fortidsminderne nu mere lysåbne, med plads til en større diversitet.

Arter i Tingskoven - som også kan ses langs fortidsmindestien og inde i stenkredsen.

August 2023 - Herunder fotos, hvor Grønt Guld gruppen fik givet rutepælene ved de nye formidlingsruter i Tingskoven linolie samt ryddet fortidsmindeområdet Søhøje for cirka 1000 nye selvsåede skud med sitka træer.

Før start - masser af nye sitka gran skyder op - de fjernes nemt ved at rykke dem op med rod, når de ikke er større.
Ved at holde fortidsmindet lysåben, så opnås en større diversitet af arter. Bl.a. den sjældne almindelig ulvefod findes her og bestanden af ulvefod vil vokse, når naturplejen udføres regelmæssigt.

Formidling af fortidsminderne i Tingskoven  var sandsynligvis ikke blevet realiseret uden god støtte fra aktive i Danmarks Naturfredningsforening og økonomisk støtte fra VELUX FONDEN.

Under programtitlen 'Grønt Guld' støtter VELUX FONDEN DN's aktive. Formålet er at støtte særligt aktive ældre på 67 - eller derover - som ønsker at:

  • yde en indsats for sig selv og andre i naturen
  • give gode oplevelser i naturen
  • passe på og vise hensyn til naturen
  • hjælpe og genskabe naturen