Sagens baggrund:

I efteråret 2017 har kommunen fået udført omfattende kant-beskæring af vegetation langs Ryå vandløbet samt udført en ekstra skæringer af bundgrøde. 

Årsagen til at kommunen gennemfører arbejdet er, at lavtliggende dyrkede arealer langs Ryå, er oversvømmet. I den forbindelse kan det undre, at man egentlig tror det kan lade sig gøre at dyrke landbrug, lige op af en å, som naturligt vil gå over sine bredder engang imellem - uanset hvor ofte der bliver skæret grøde.

DN kan oplyse overfor Ankestyrelsen/Tilsynet, at Jammerbugt og Brønderslev Kommune har bekostet gennemførelse af en omfattende undersøgelser af Ryå og at disse viser, at Limfjorden er afgørende for vandstanden op til den Hvide Bro, og altså ikke eventuelle manglende grødeskæring eller brinkskæring, hvorfor de gennemførte ulovlige arbejder er uden betydning på denne strækning, kaldet Nedre Ryå.

Resultatet foreligger i rapporten ”Scenarieberegninger for Ryå med omgivende arealer” - som det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har gennemført.

De udførte aktiviteter kræver tilladelser efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Derudover kræves det, at tilladelserne ledsages af en vurdering efter habitatbekendtgørelsens regler, både i forhold til særligt beskyttede arter og i forhold til særligt beskyttede områder (Natura 2000 områder). Vurdering i forhold til særligt beskyttede arter er relevant overalt, også uden for Natura 2000 områderne. De relevante arter i Ryå vandløbet er især odder, som er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Vurdering i forhold til særligt beskyttede områder (Natura 2000 områder) skal fokusere på nedstrøms beskyttede arealer. Vurderingen skal således analysere, om den ændrede pleje af Ryå vandløbet kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget i det Natura 2000 område, som ligger ved åens udløb i Limfjorden.

Afsluttende bemærkninger:

Danmarks Naturfredningsforening mener det er yderst kritisabelt, at Jammerbugt Kommune, som vandløbsmyndighed og myndighed på naturbeskyttelsesområdet, har iværksat den 4. grødeskæring og brinkbeskæring af vegetation i et naturligt vandløb, uden retsligt grundlag. 

Det kan få store konsekvenser for natur og miljø, for hele vandløbsstrækningen, at bortskære brinkvegetationen og dermed fjerne leve- og skjulesteder for både almindelige arter, som rørspurv, sivsanger og skægmejse, men også sjældne arter som f.eks. odder, eller rødlistede arter som rørdrum og engsnarre.

Sagen har store konsekvenser for naturen og er principiel i det forhold, at kommunen, som myndighed på naturbeskyttelsesområdet, også selv skal overholde Naturbeskyttelsesloven. 

Vi finder at det er en skærpende omstændighed, at Jammerbugt Kommune har iværksat arbejdet uden at vurdere projektets betydning for bilag IV arter og Natura 2000 områder.