Jammerbugt, 18. december 2021. 

Miljø- og Fødevareklagenævn stadfæster Jammerbugt Kommunes tilladelse til at opstille 15 vindmøller tæt på Store Vildmose og inden for en kritisk afstand af en meget sjælden rovfugl i Danmark, kongeørnen. 

Til overraskelse og forundring for Danmarks Naturfredningsforening har klagenævnet ikke rettet sig efter Miljøstyrelsens anbefaling om at respektere en 6 kilometers sikkerhedszone fra en registreret lokalitet for kongeørn, som der findes maksimalt fem par af i landet. 

Store fugle som ørne og storke er desværre ikke ret gode til at undvige og manøvrere mellem møllevinger, og derfor gik DN´s klage også kun på at sikre længst mulig afstand mellem møllerne og den rødlistede og fredede kongeørn for at mindske risikoen for ”birdstrikes”. 

I afgørelsen kan man læse, at flertallet i klagenævnet navnlig har lagt vægt på, at kommunens VVM-redegørelse inddrager konkrete data om kongeørnens forekomst og aktivitet i projektområdet, herunder oplysninger fra DOF-basen, ligesom der er gennemført en konkret fugleundersøgelse i projektområdet.  

Flertallet i nævnet har endvidere lagt vægt på, at der kun er få observationer af kongeørn inden for projektområdet, og at området antages at have ringe værdi for arten grundet landskabets landbrugsmæssige karakter. Flertallet finder således ikke, at projektområdet i sig selv udgør et levested for kongeørn i fuglebeskyttelsesdirektivets forstand.  

Søren Rosenberg, formand for DN Jammerbugt siger: 

- Miljø- og Fødevareklagenævnet mener ikke, at den valgte placering og kendskabet til kongeørn kun cirka 3 km væk er til særlig fare for rovfuglen, som i øvrigt er kategoriseret som kritisk truet på den seneste rødliste og opført på EU-fugledirektivets bilag 1 arts liste, dvs. den strengeste beskyttelse en art kan opnå.

- Man godkender således Jammerbugt Kommunes VVM-tilladelse på trods af Miljøstyrelsens anbefaling. Det er vi i DN naturligvis ikke tilfredse med, men tager sagen til efterretning. 

- Vi havde dog håbet og forventet, at klagenævnet havde henvist sagen til fornyet behandling i kommunen med krav om en ny placering af vindmøllerne, som ikke kolliderer med væsentlige fugle- og naturinteresser. 

Især også da man midt i vindmølleplanlægningen og høringsfasen, ændrede mølletypen, til større møllevinger og mindre frihøjde mod jorden - til kun 14 meter, som vil øge risikoen med birdstrikes betydeligt. 

Hvis man havde lyttet til DN Jammerbugts input i høringsfasen og valgt at fjerne de nordligste møller og derved skabe en længere sikkerhedsafstand til kongeørnen og samtidigt planlægge for et natur- og klimaprojekt, hvor man opgiver dyrkningen af lavbundsjorden ned mod Ryå indenfor projektområdet, ville det være fremragende for både klima, miljø og biodiversitet, også med et reduceret antal vindmøller, fortæller formanden og understreger: 

- Vi vil gerne understrege, at Danmarks Naturfredningsforening er tilhænger af vedvarende energi, herunder vindkraft, men opstillingen af møller skal ske under behørig hensyntagen til naturværdier og fugleliv både til havs og til lands.

Læs mere om hele vindmølleprojektet Rendbæk Øst og evt. den indsendte klage her: https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/aktuelle-sager/vindmoeller-rendbaek-%C3%B8st/