Danmarks Naturfredningsforening, DN Brønderslev, DN Jammerbugt og DN Sekretariatet, læser med forundring, i Nordjyske den 28. december, at formanden for Teknik & Miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Karsten Frederiksen (K) har taget møder, hvor blandt andet Danmarks Naturfredningsforening også deltog i, til indtægt for en ”positiv holdning til den øgede indsats” - 4 årlige grødeskæringer mod 2 inklusiv årlig skæring af begge brinker og vandløbsnære arealer på store dele af det 50 km lange vandløb. Det har DN ikke anbefalet. Tværtimod.

Det er derimod korrekt, at både Brønderslev og Jammerbugt Kommune, har fået udført en ekstra bundgrødeskæring samt fjernelse af alt brink vegetation, langs med store dele af Ryå, uden lovligt grundlag.

DN er meget overrasket over, at man pludselig sætter arbejdet i gang, uden at vente på at et tillægsregulativ og konsekvens vurdering for natur og miljø er på plads.

Faktisk er regulativet først i høring nu, mens arbejdet er udført.

DN kan så oplyse, at effekten er udeblevet - Ryå er igen over sine vanlige bredder. Eksempelvis ses det tydeligt ved den Hvide Bro, at de dyrkede marker her står under vand. Dvs. den øgede indsats med at lede vandet hurtigt ud af Ryå ved at skære grøde igen og igen, er forfejlet. Skatteydernes penge er spildte.

Løsningen er ligetil, ekstensivering, således de ferske enge og å-dale vender tilbage. 

Kikker vi på faldforholdene i Ryå, så er de nederste 20-30 km kendetegnet ved et ekstremt ringe fald, med en bundkote blot 1 meter over Dansk Normal Nul (DNN) så langt op i systemet, som ved Hammelmose Bro, næsten 28 km fra udløbet. Klimaprognoser forudsiger en havstigning på ca. 0,4 m (citat fra Orbicons rapport om Ryå). Hvis dette holder nogenlunde stik, og de ekstreme vandmængder i fremtiden bliver hyppigere, falder på alle årstider og måske endda samtidigt med opstuvning af vand i Limfjorden, ja så kan de to kommuners tekniske udvalg hoppe og springe, for lige lidt hjælper det. 

Det man i stedet bør tage fat på i dag heller end i morgen, er en åben og ærlig økonomisk beregning af, hvad det koster de to kommunekasser at sagsbehandle og indkøbe dyre konsulenter til et principielt nyttesløst projekt til gavn for relativt få landmænd. Alene merprisen for den langt mere omfattende grøde- og brinkskæring må løbe op i anseelige 100.000 kroner. Penge, som passende kunne være gået til frikøb af de hyppigst oversvømmede jorde, til plantning af skyggegivende elletræer eller ligefrem til hegningsaftaler og græsning af noget af den ”stivstænglede brinkvegetation”. 

Hvorfor spørger man aldrig landmanden i gummistøvler midt ude på en uhøstet mark, om forhistorien for netop dette areal. Er det tidligere eng, med naturlig oversvømmelse? Er det tilmed humusjord, som synker sammen når det dyrkes og endevendes hvert år? Og hvor højt over DNN står gummistøvlerne egentlig? 

Tager man et af eksemplerne på et meget oversvømmelsesudsat område, Hammelmose, der helt oprindeligt har stået i direkte forbindelse med Store Vildmoses højmose, så er det ikke overraskende at finde ældre kort, der tydeligt viser enge over hele linjen, et billede der i dag er reduceret til ingen (!) naturbeskyttede områder overhovedet:

Så kære politikere og lodsejere, vågn nu op og indse, at vandet ikke kan styres, reguleres eller tillægsreguleres i fremtiden. Vælg de varige løsninger, der koster mindst i vedligeholdelse, og som samtidig vil hæve Ryås naturtilstand til det niveau, man med rette må kunne forvente sig af et fælleskommunalt vandløb. Et vandløb der tilmed for nogle strækningers vedkommende er internationalt naturbeskyttet.

Og uanset at man fra politisk side, i Jammerbugt Kommune, ønsker at indstille Nedre Ryå, med betegnelsen et stærkt modificeret vandløb overfor Miljøstyrelsen, således at Ryå fremadrettet skal betegnes som en afvandingskanal.

DN derimod mener at Ryå naturligvis skal fungere som et rigt levested for dyre, fiske- og planteliv og hvor der stilles krav om god vandkvalitet, i hele Ryå systemet.

 Venlig hilsen

Jan Pedersen                                Søren Rosenberg         Mogens Ingemannsen

Biolog og naturmedarbejder           Formand                    Næstformand

DN Sekretariatet                           DN Jammerbugt          DN Brønderslev