På et velbesøgt offentligt møde i Aabybro 1. marts 2018 lød startskuddet til en idefase, hvor alle inviteres til at komme med ideer til, hvordan naturen, turisme og det lokale erhverv i Store Vildmose vil kunne udvikle sig i fremtiden. Indsamlingen af gode idéer er en del af et EU-finansieret projekt, som skal sikre højmoser som er en sjælden naturtype i Danmark. I DN Jammerbugt har vi et godt lokalkendskab til St. Vildmose og på baggrund af vores viden, har vi naturligvis sendt ideer og forslag ind med fokus på udvikling af en bedre natur med større biodiversitet i St. Vildmose til myndighederne (Jammerbugt- og Brønderslev Kommune samt Naturstyrelsen). Et af vores løsningsforslag - som bør kunne planlægges hurtigt er, at ændre på afvandings forholdende i de stats ejede græsningsfenner. Det kan nemt gøres ved at sløjfe nogle af de dybe afvandings grøfter. Det vil skabe tidsvise oversvømmelser i pytter og lavninger med deraf bedre levebetingelser for fugle, som f.eks viben, bekkasin, regnspove med flere.

Se evt. DN Jammerbugts mange andre input til idéfasen på linket her: DN Jammerbugt input til Idefasen for St. Vildmose

Afvandingskanaler ved statens fenner skal sløjfes og overgå til naturlig hydrologi - forslag fra DN
DN forslag til idefasen med input til den nordvestlige del af St. Vildmose
DN forslag til idefasen med input for bl.a. statens græsningsfenner i St. Vildmose
DN forslag til idefasen med en plankesti i højmosen ved Damvej - således at både beskyttelse, men også benyttelse af naturen kan harmonere

Allerede nu er der spændende initiativer igang for at sikre den eksisterende højmose ved Damvej - Aaby Mose ikke tørre ud. Der er ryddet et arbejdsbælte langs med den eksisterende afvandingskanal, og der skal i løbet af nogle år, etableres en membran og dæmning i et ca. 4 km langt forløb på østsiden af højmosen, som skal sikre at denne afstrømning fra højmose til afvandingskanal stopper, således højmosens nedbrydning standses.

Aage V. Jensens Naturfond har pr. 1. februar 2018 erhvervet sig ca. 268 hektar aktiv højmose fra Birkelse Gods. Dermed er der sikret et ejerskab som økonomisk har råderum til at investere i den eksisterende højmose, og dermed bidrage til fremtidens naturplanlægning i samarbejde med andre lodsejere, stat og kommuner.

Højmose er betegnelsen for en kalkfattig mose - en såkaldt tørvemose, som med tiden opbygges en svamp af dødt plantemateriale. Generet er der kun få arter tilknyttet et liv i dette miljø, hvor spagnum planter trives og kærulden blomstre og sjælden botanik som soldug og næbfrø samt multebær med lidt held kan findes.

Foto collage er sammensat af fotos fra højmosen ved Damvej af Søren Rosenberg. Øverst til venstre ses en trane, midt venstre kæruld og nedenunder soldug. Øverst til højre en moserandøje og under en rødfrynset bjørnespinder.