Opdatering juni 2019.

De aktive frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening Grønt Guld gruppe samt deres motorsave er sat på pause. Naturplejen bliver nu udført af en lille flok køer. Fantastisk som arealet har skiftet karakter. Det massive kronedække af invasive bjegfyr på den beskyttede klithede, er i stedet erstattet med lysåbent klithede med overdrevs karakter. Ene, hedelyng og forskellige græsarter er nu dominerende. Der er også enkelt stående Skovfyr tilbage. I de fugtige lavninger vælter det op med Mose-Porse og Klokkelyng. Insekterne har fået bedre fouragerings muligheder, med de blomstrende urter. Forhåbentligt finder planten djævelsbid frem til området, således at sommerfuglen Hedepletvinge kan sprede sig. Den nærmeste kendte Hedepletvinge lokalitet er nemlig kun 300 meter væk. Og de friske kolorte giver masser af insekter som møgflue og møjbille.

Med lodsejerens store interesse og Jammerbugts Kommunes støtte til projektet, har resulteret i, at projektet er realiseret, med hjælp fra Grønt Guld puljen.

Her følger en fotoberetningen fra vores tur i juni måned, hvor DN´s Grønt Guld gruppe og Jammerbugt Kommunes biolog Marianne Lindhardt - undersøgte og registrerede botanikken indenfor det 4 hektar store område. Lig især mærke til luftfotos, som viser forandringen fra 2016 og til det nyeste luftfoto. 

Klik videre nedenunder og se fotos fra den botaniske registrering i juni 2019. Området er beliggende i Klim Klitplantage, tæt ved Gl. Kongevej, nordvest for Fjerritslev.

 

Start på projekt Grønt Guld - klitheden skal genskabes. Februar 2018

Frivillige aktive ældre under Danmarks Naturfredningsforening, - Projekt Grønt Guld - har i samarbejde med lodsejerne og Jammerbugts Kommunes Naturafdeling, fået udarbejdet en naturplan for et 4 hektar stort område, beliggende i Klim Klitplantage. Arealet som er beskyttet klithede var under voldsom tilgroning af nåletræ - især bjergfyr truede med at fortrænge de nøjsomme urter, lyng og artsrigdom. Derfor iværksættes der en målrettet naturpleje for at genskabe klitheden med forskellige virkemidler.

Projektværktøjer for genskabelse af tilgroet klithede og biodiversitetsfremmende naturprojekt :

 • En gruppe frivillige aktive i DN Grønt Guld regi - arbejdede hårdt i vinteren 2018 - både for at holde varmen, men især for at fælde bjergfyr partier og gråpil i en første gangs rydning.
 • Større nåletræer blev dog fældet af HedeDanmark samt udkørsel af kvas og stammer. 
 • Der er sat hegn i et ca. 4 hektar stort område, hvor der fremadrettet skal afgræsses med kreaturer af racen Galloway.  

 Projektværktøjer for landskabspleje og artsregistrering:

 • DN Jammerbugts Grønt Guld-gruppe har en årlig naturplejedag med oprykning af nåletræ
 • Der fortages artsregistrering af botanikken på området. I alt afsættes der 3 såkaldte raunkær cirkler, hvor græsser, mosser, laver og urter mm. bliver noteret og optalt. Dvs. et areal på ca. 225 m2. undersøges med det formål at følge udviklingen fremadrettet, hvor ændringen er markant fra at være et tilgroet areal med ca. 30 % kronedække af nåletræ til blot at have ca. 2 %, kronedække, efter at det 4 hektar store område er naturplejet. Vi håber og forventer at opnå en større biodiversitet, da der nu er skabt plads og lys til flere planter. Dette vil samtidigt gavne insekter og sommerfugle mm.

Fakta om Projekt Grønt Guld, samarbejdspartnere og finansierings kilde:

 • Jammerbugt Kommune støtter projektet med indhegning af det ca. 4 hektar moseområde, som efterfølgende vil blive afgræsset ekstensivt af heste. Desuden vil Jammerbugt Kommunes Grejbank, udlåne motorsave, grensakse mm. som vil være til rådighed for de frivillige aktive.

  Projekt Grønt Guld - aktiv i naturen er støttet af Velux-Fonden.

  Velux Fonden og Danmarks Naturfredningsforening har indgået et partnerskab, hvor fonden igen har bevilget en beløbsramme på op til 2 millioner kroner.

  Midlerne skal opmuntre til, støtte og anerkende aktiviteter, hvor aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i- og samtidig passer på naturen.

 • Samarbejds partnere og initiativtager er ejerne Jens og Nina Thomsen fra Brande og Jammerbugt Kommunes Naturafdeling.
 • Naturplejeprojektet financieres med støtte fra Grønt Guld med et beløb på 14.500 kr. som primært er udgifter for fældningen og udkørsel af større klitfyr. Jammerbugt Kommune betaler for opsætning af ca. 800 meter hegn i god hegnskvalitet samt opsætning af mulepumpe og solcelle styret el-hegn.

 

21.06.18 - Grønt Guld aktive og Jammerbugt Kommunes biolog Marianne Lindhardt - registrerer botanikken på området. I alt afsættes der 3 såkaldte raunkær cirkler, hvor græsser, mosser, laver og urter mm. bliver noteret og optalt. Dvs. et areal på ca. 225 m2. undersøges.
17.03.18 Fotos fra naturplejedagen.
Slide videre nedenunder og se flere fotos fra Grønt Gulds naturplejedag og den efterfølgende rydning af større nåletræer som fældes og fjernes af HedeDanmark.
30.10.17 - Møde i felten, hvor aftalen om naturpleje drøftes. Lodsejere, entreprenør, kommunens fagbiolog samt DN snakker naturpleje og udarbejder en naturplan for området.
Slide videre nedenunder og se nogle fotos fra området, hvor primært nåletræer skal fjernes - før vi starter..