Grønt Danmarks kort

Generelt mener Danmarks Naturfredningsforening følgende om Grønt Danmarkskort:

 • Grønt Danmarkskort er et vigtigt nyt planlægningsredskab for natur, der har til formål at binde naturen sammen i et nationalt naturnetværk.
 • Kvaliteten af den udpegede natur er meget væsentlig, så vigtige naturområder ikke overses.
 • Udpegningen af nye naturarealer skal ske, hvor de mest optimalt kan binde eksisterende natur sammen.
 • Kommuneplanernes retningslinjer skal så vidt muligt sikre, at naturen har førsteprioritet i de områder, der udpeges som Grønt Danmarkskort.

Det grønne Danmarkskort har været på vej i flere år. Nogle kommuner var så hurtige og effektive således udpegningen af et Grønt Danmarkskort skete allerede i 2017. Derfor har bestyrelsen i DN Jammerbugt ventet med længsel på denne vigtige landskabs udpegning, som skal sikre at naturen har første prioritet i de områder som bliver udpeget, når Helhedsplan´21 er færdig behandlet og godkendt.

DN Jammerbugt har især påpeget i hørings svaret, at ikke alle Natura2000 arealer er udpeget i det grønne Danmarkskort. Der hvor vi har fundet fejl og mangler i kortet er især landbrugsarealer langs med Limfjorden eller kysten, som mangler i udpegningen. Altså landbrugsarealer som er N2000 område i dag, men som potentielt sagtens kan udvikle sig - ved stop af landbrugsdrift - til at blive gode naturområder, som f.eks. strandenge eller overdrev.

Vedr. tekniske og produktions anlæg i Grønt Danmarkskort: i retningslinjen er nævnt, at i natur- og landskabsområder må energiforsyningsanlæg kun etableres, hvid de er det optaget i kommuneplanen eller fremmer kommuneplanens overordnede målsætninger.

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at tekniske anlæg IKKE må etableres i et Grønt Danmarkskort område. I stedet skal et teknisk anlæg placeres i de områder, som i forvejen er reserveret til formålet i kommuneplanen.

Kommuneplanramme 13.S9 - DN Jammerbugts indsigelse mod udstykning med evt. 59 kæmpe sommerhuse ved Tranum, beliggende neden for Lien fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt Afdeling vil hermed komme med en indsigelse mod kommuneplanrammen 13.S9.

Vores argumentation imod denne sommerhuse udstykning er bl.a. følgende punkter:

 • udstykning ligger klos op ad Lien fredningen mod vest og i fredningskendelsen er nævnt følgende overordnede mål med fredningen: ”Fredningens hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slettestrand omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland.”
 • Området er beliggende i det i kommuneplanen nævnte område 2.2.2. større sammenhængende landskaber. Indenfor disse landskaber der er afgrænset på kortet, skal beskyttelse og udvikling af landskabsværdierne vægtes højt. Vi mener ikke at meget store og synlige sommerhuse i det flade landskab, neden for Lien skrænten på nogen måde er forenelig med landskabsværdierne.
 • Udstykningsarealet ligger inden for skovbyggelinjen. Kommunen kan ansøge Miljøministeriet om en evt. ophævelse af skovbyggelinjen, med deraf følgende klageadgang for lodsejere og interessenter mf. En evt. ophævelse af skovbyggelinie, vil DN Jammerbugt drøfte med vores Sekretariat for evt. at udarbejde en klage.
 • Landskab i miljørapporten er b.la. følgende nævnt: i kommunen er der kun få tilbageværende steder, hvor det er muligt at opleve et uforstyrret landskab. Det planlægges derfor overordnet for, at der ikke sker indgreb i de tilbageværende større og upåvirkede landskaber. Såfremt kommunen giver tilladelse til denne udstykning, vil det være i modstrid med kommunens egne bestemmelser for større, upåvirkede landskaber.
 • Udlægget af nye sommerhusområder kræver redegørelse for behovet for nye sommerhuse i området. DN vil gerne have oplyst behovet for nye sommerhusgrunde og meget gerne også have oplyst om hvor mange ledige sommerhusgrunde som er i Jammerbugt Kommune. 
Munkens Klit Syd - Kommuneplanramme 25.S5 - 32 hektar udstykning med evt. mulighed for sommerhuse op til 300m2: Det røde omrids viser det areal som er i forslaget til Helhedsplanen.

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt Afdeling vil hermed komme med bemærkninger og kommentar til kommuneplanrammen 25.S5 for sommerhus udstykning Munkens Klit, Syd.

 • Områdets status er landzone, lige uden for kystnærhedszonen.
 • Området er opdyrket og let kuperet og højst på midten.
 • Nord og nordvest for ligger der et fredet område ejet af Naturstyrelsen.
 • Vest for ligger et sommerhusområde.
 • Vestsydvest for ligger et areal ejet af Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna, som i de sidste år, har lavet gode naturforbedrende tiltag i det fredede område,  som fjernelse af hybenrose og grave nye vandhuller.
 • Syd for ligger et areal, overdrev, beskyttet af NBL § 3. Midt på arealet ligger der 2 vandhuller, der er beskyttet af NBL § 3.

Det anføres følgende i forslaget til kommuneplanen:

 • Anvendelsen generelt er til sommerhusområde
 • Minimumsstørrelsen på de enkelte grunde er 2500 m2
 • Der må opføres sommerhuse på op til 300 m2
 • Området kan anvendes til sommerhusbebyggelse
 • Den specifikke anvendelse er til sommerhus- og ferieboligbebyggelse

DN Jammerbugt har i hørings svaret givet udtryk for at der skal mere information om udstyknings planerne, jævnfør ovennævnte betragtninger som rejser en række spørgsmål som vi forventer at kommunen kan svare på.

 • Det fremgår af teksten, at der er mulighed for anden anvendelse end til sommerhusbyggeri. Hvad tænkes der her? 
 • Hvad betyder ferieboligbebyggelse? Hotel måske? Har et sådant byggeri en anden karakter end et sommerhusbyggeri? En definition vil være ønskelig! 
 • Med en grundstørrelse på min. 2500 m2 vil der være mulighed for omkring 100 kæmpesommerhuse.
 • Det vil blive en belastning for beboerne i nabolaget. Og hvis udstykningsplanerne realiseres, vil det give øget slid på naturen og adgangen til stranden vil øges betragteligt.
 • Risikoen for at mange af kæmpesommerhusene opføres med udlejning for øje med den uro, det medfører.

Beskyttede naturtyper: På arealet ligger der 2 vandhuller – de er begge omfattet af beskyttelses bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3! Det vil sige, at de to søer ikke på nogen måde må blive påvirket af det planlagte byggeri. Hverken under eller efter udstykning og bygning af sommerhusene. Hvis udstykningsplaner fastholdes, så vil det være oplagt med et større fælles fri areal med udgangspunktet i de 2 naturbeskyttede vandhuller, som kan blive en kommende kile og spredningskorridor for arter mellem det eksisterende fredet areal og til vandhullerne. Denne ”kile” vil med tiden blive til § 3 natur, sikkert hede eller overdrev.

Beskyttede habitatarter: Der er i de to vandhuller på arealet konstateret løgfrø og stor vandsalamander – begge bilag IV-arter. Et massivt byggeri omkring de to søer vil forhindre/besværliggøre vandring for de to arter til de omkringliggende søer. Dette er i strid med intentionen for beskyttelse af Bilag IV arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

Skovbyggelinjen: Næsten hele arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 – skovbyggelinien. I lovteksten om § 17 står der følgende:  Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skoveSkulle det planlagte sommerhusområde blive en realitet, vil det kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, eller kommunen kan ansøge Miljøministeriet om helt ophævelse af skovbyggelinjen. I så fald det sker, vil DN Jammerbugt nøje overveje sagen med vores Sekretariat.

Afsluttende kommentar til evt. udstykningsplanerne for Munkens Klit Syd: DN Jammerbugt er med ovennævnte betragtninger, overordentligt bekymret for en udstykning, især pga. skovbyggelinjen og habitatarterne indenfor arealet. Vi finder det derfor meget ønskeligt, hvis der kan findes en alternativ placering, men det skal kun være på baggrund af et reelt behov for nye sommerhusgrunde, jævnfør retningslinje for sommerhusområder 4.2.6: uden for kystnærhedszonen kan der planlægges for udlæg af nye sommerhusområder, hvis udlægget ligger i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse og ikke strider imod natur- og landskabsinteresser. 

Hvis Jammerbugt Kommune fastholder planen om udstykning af Munkens Klit Syd, hvorfor så ikke reserverer et mindre arealudlæg (2-5 hektar) til store sommerhuse op til 300 m2, langt væk fra øvrig sommerhusbebyggelse.

Udstykning Munkens Klit Syd - 2 vandhuller beskyttet efter NBL § 3. Er levested for de 2 sjældne padder, løgfrø og stor vandsalamander.