Dronefoto viser hvor varieret og flot natur med masser af træer og buske - altså foto fra før ødelæggelserne af Hune Grusgrav. Tak til naturfotograf Poul Nymark for billede.

Baggrunden for DN´s klage:
Området omkring Hune Grusgrav er i Jammerbugt Kommunens Helhedsplan udnævnt som særligt værdifuldt naturområde, desuden beliggende i Grønt Danmarkskort udpegningen.
Dvs. her vejer hensynet til naturen og biodiversiteten tungt, og eventuelle større ændringer i eksisterende arealanvendelse skal være positivt for udviklingen af biodiversiteten og naturkvaliteten.
I DN finder vi ikke terrænreguleringen foreneligt i retningslinjerne for naturområdet.
Yderligere så påvirker terrænreguleringen den § 3 beskyttede sø, med øget sediment, fra udskridning af løst sand fra de nu eroderede skrænter. Det påvirker også padder i at benytte søens lavvandede områder, da de højst sandsynligt ikke kan komme op på søbredden efter den stejle terrænregulering, som for nogle arter vil være fatalt.

I landzonetilladelsen er der tilsyneladende ikke krav til at pålægge lodsejer at undersøge for bilag IV arter i forbindelse med den nye tilladelse, så er det vores overbevisning i DN at Jammerbugt Kommune begår en administrativ fejl. Der står i landzonetilladelsen, ”Projektet vurderes ikke at kunne medføre en ændret eller negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for nogen Natura 2000-områder eller af velegnede leve-, raste-, yngle-, eller fourageringsområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV”.

Hvad baserer kommunen denne antagelse på?

DN er ikke vidende om en undersøgelse, der kan støtte denne antagelse!
Forekomst af markfirben og spidssnudet frø  er absolut ikke usandsynlig og der er konstateret flagermus.

Landzonetilladelsen begrundes i øvrigt også med at man vil etablere en sti omkring søen.
DN vil dertil sige, at der allerede var et godt stisystem mellem de 2 søer og videre ind i statsskoven mod vest. En ny sti, langs med søkanten som før har været uforstyrret, vil uden tvivl påvirke ynglefugle, som blishøne og grønbenet rørhøne.

DN er desværre af den overbevisning, at baggrunden for terrænreguleringen er at byggemodne området og lave et øvre plateau for kommende byggeinteresser samt et nedre plateau for den nye sti.

Kommunen forsvarer terrænregulering med at området ikke er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.  Men har kommunen egentlig fået foretaget en biologisk gennemgang af området og set den tidligere varierede flora og arealets bonitet?

I forhold til om et areal er beskyttet er det arealets reelle tilstand og ikke den vejledende registrering, der er afgørende for, om et areal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3!

DN Jammerbugt har tidligere redegjort for Hune Grusgrav og de bekymringer for naturen og de nu ødelagte levesteder for mange arter - og ikke mindst udsigten til en begrænset adgang til dette rekreative naturområde, hvis lokalplan bliver vedtaget med op til 109 huse inden for Hune Grusgrav.  Se gennemgangen her: https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/aktuelle-sager/hune-grusgrav-rekreativt-naturomraade-eller-nyt-boligomraade/

Dronefoto af presse- og naturfotograf Poul Nymark. Billedet viser det naturskønne og rekreative naturområde omkring Hune Grusgrav, på flotteste vis.