Marts 2022. Opsummering af sagen.

Danmarks Naturfredningsforening er hørings- og klageberettiget i landzonetilladelser. Langt de fleste landzonetilladelser er heldigvis sager, som ikke kræver opmærksomhed af DN. En privat padelbane er også helt ok - men når der gives tilladelse til at belyse banen med 4 høje lygtestander i 6 meters højde, er vi nødt til at reagerer med en klage, for ellers kunne man risikerer en  del ligende dispensationer til belysning i et privat anlæg i det åbne land.

Det var Jammerbugt kommunes vurdering, at det ansøgte ikke var i strid med kommuneplanen eller landskabelige, naturmæssige og kulturmæssige hensyn, som skal varetages med planloven.

I Helhedsplan for Jammerbugt Kommune anføres under Landskab og Geologi – Lysforurening 9.3 –står der bl.a. følgende: Der skal tages stilling til lysforurening i forbindelse med etablering af lys på ridebaner, ved fiskeparker mm. i det åbne land. Desuden ved anvendelse af belysning i sommerhusområder, belysning af P-pladser ved fx golfbaner og ved vindmøller. 

Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, finder ikke, at kommunen i tilstrækkelig grad har undersøgt de lokale forhold eller overholdt landzoneadministrationen i deres tilladelse til padelbanen, herunder landskabelige hensyn og hensynet til at friholde det åbne land for anden spredt og uplanlagt bebyggelse end den, der er nødvendig for de primære erhverv.

I vores gennemgang af sagen, har vi også vurderet at ansøgningen til belysning af padelbanen vil kunne danne præcedens, også set i lyset af at Jammerbugt Kommune har i sommerlandet, været meget positivt indstillet over for sammenlægning af sommerhusgrunde og opførelse af meget store luksussommerhuse, ofte med udlejning for øje. Her vil det ligge lige for at opføre padelbaner med belysning, som et supplement til andre aktiviteter.

Planklagenævnet stadfæster den del af Jammerbugt Kommunes afgørelse der vedrører tilladelsen til etablering af padelbane med glasvægge. Men Nævnet ændrer den del af kommunens afgørelse, der handler om landzonetilladedelse til belysning til et afslag.

Sagen afsluttet og DN modtager det klageberettiget indbetalt beløb.