Fotoet viser et udsnit af de eksisterende sommerhuse fra starten af 1980érne, som alle er tilpasset landskabets terræn og omgivelser i respekt for naturen. Det er den store klitformation i baghaven som skal vige for at give plads til et sommerhus på 230 m2.

Februar 2023 - I Danmarks Naturfredningsforening modtager vi som høringsberettiget organisation rigtig mange dispensationssager i løbet af et år, og især rigtig mange dispensationsansøgninger indenfor eksisterende sommerhusområder.

Normalt lader vi grundejerforeninger og naboer om at kommentere disse dispensationsansøgninger, men netop denne sag afviger rigtig meget i forhold til den eksisterende lokalplan. Hvis der ikke klages over denne dispensation, kan man frygte enorme udvidelser fremover, hvor naturen bare flyttes, og dermed også et kystlandskab, hvor sommerhuse bliver markant mere synlige i landskabet.

DN Jammerbugt peger på, at dispensationen er i strid med lokalplanens formål og de bestemmelser som den indeholder. Desuden er den i strid med kommuneplanens retningslinjer for natur- og landskabshensyn. Yderligere skal der dispenseres fra flere bestemmelser i lokalplanen for at muliggøre sommerhusbyggeriet. Byggeriet vil omfatte massiv ødelæggelse af klitter og voldsom terrænregulering af omkring 1000 m2 klit, som skal muliggøre at sommerhuset bygges delvist ind i klitten.

Herunder et udpluk af nogle af vores fremførte argumenter i klagen til Planklagenævnet.

Der er dispenseret fra lokalplanen til et meget omfattende sommerhusbyggeri. Byggeriet skal omfatte 5 værelser, stue, køkken alrum, flere badeværelser, flere depotrum, en overdækket terrasse og derudover en større terrasse/atriumgård, sauna og bryggers.

Der er tale om et byggeri som forudsætter omfattende terrænregulering og omflytning af ca. 1000 m2 klitnatur type, hvoraf store dele er hede, omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Terrænet inden for lokalplanområdet er kuperet, og større bakker og lavninger præger området.

I ”baghaverne” øst for husene  rejser sig en ubrudt klitformation i en højde af op til 13 m. Klitformationen fortsætter et stykke nordud og udgør et markant landskabselement i sommerhusområdet.

Det er denne klit, der på adressen i Blokhus delvist skal fjernes, med en anseelig mængde sand, der skal graves bort. 

Det er direkte i modstrid med lokalplanens § 5.2

7.4 Terrænregulering: 

Her står bl.a.;

Der må, uden for nærzonen, foretages terrænregulering på op til ±0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

DN Jammerbugt kan konstatere, at denne bestemmelse slet ikke overholdes, og at kommunen dispenserer derfra med den begrundelse, at der ellers ikke vil være plads til det ansøgte byggeri.

Vi finder, at det er en voldsom afvigelse fra bestemmelserne, når kommunen giver tilladelse til delvist at bortfjerne en klit på 5-6 m over byggeriets fundament!

Vi anbefaler derfor, at Planklagenævnet afviser Jammerbugt Kommunes dispensation til opførelse af nyt sommerhus af den størrelse og med de konsekvenser for klitnaturen på ejendommen i Blokhus.