I et 40 hektar stort område med indlandsskrænter nord for Fjerritslev gemmer sig en ubrudt klitrække med dens specielle form som en parabel. Men klitformationen sløres af de mange opvoksende træer, især de invasive arter bjergfyr og sitkagran, som skygger de nøjsomme dværgbuske og urter væk.

Rensdyrlav, blåmunke, hedelyng, kællingetand, blåhat mm. vil på sigt blive udkonkurreret, og om få år vil træerne dække alt. Derfor skal der sættes ind nu mod nåletræerne, hvor entreprenøren har fået til opgave at fælde og fjerne ca. 12 hektar nåletræ i alt fra området.

Arbejdet skal udføres meget skånsomt, enten i en frostperiode eller i en tør sensommerperiode, for at sikre at landskabets konturer ikke lider skade og at ynglefugle og dyrevildt ikke forstyrres.

Derudover vil klitheden blive skåret helt ned med lynghøster for at sikre foryngelse og ny spiring af dværgbuskene klokkelyng, mose-bølle og revling.

Vi håber at naturplejeprojektet kan give viden og inspirere andre lodsejere i området omkring Klim Klitplantage til at tænke naturpleje og jagtinteresser sammen og på den måde opnå en højere biodiversitet.

Den Danske Naturfond støtter naturplejeprojektet med kr. 193.000,-

Med en samlet støtte på over 10 millioner kroner får lokale ildsjæle gennem 15 forskellige naturprojekter landet over nu mulighed for at gøre en særlig indsats for den danske natur.
De 15 projekter, der nu er kommet gennem nåleøjet, er udvalgt blandt 72 ansøgere og har været gennem 2 ansøgningsrunder. Formålet med Naturfondens støtte til disse projekter er at engagere lokale kræfter i at forbedre forholdene for dyr og planter.

Postkort fra projektet Naturpleje af Nørremiler - en foto kavalkade som viser arbejdets udførelse og status her den. 1. oktober 2018.

Læs mere om de 15 projekter på Den Danske Naturfonds hjemmeside: https://ddnf.dk/millionstoette-til-15-lokale-naturprojekter-fra-den-danske-naturfond/

DN Jammerbugt og ejeren af matriklen Bent Førgaard er særdeles glade for at opnå denne støtte til naturplejen af Nørremiler, som gør at projektet kan realiseres. Vi forventer at opnå - om nogle år - at det naturplejede område vil være et paradis for bl.a. den sjældne dagsommerfugl hedepletvinge og perlemorsommerfugle mm., som søger nektar fra de mange blåmunke, djævelsbid og klokkelyng, som efter naturplejen vil spire frem.

Fremvækst af sandstar, hede-rensdyrlav, blåmunke og hedelyng og andre nøjsomme planter er målet med naturplejeprojektet i Nørremiler.
Om bare et år ventes der at være store forbedringer af biodiversiteten her ved Nørremiler.

Projektværktøjer for naturpleje af Nørremiler - genskabelse af tilgroet parabelklit og klithede:

  • En gruppe frivillige aktive i DN Jammerbugt udfører mindre naturplejeprojekter. Naturplejegruppen skal primært stå for rydning af nåletræer langs med matriklen ved Havvejen 453
  • Ud af det 40 hektar store område skal der ryddes ca. 12 hektar nåletræ, primært sitkagran og bjergfyr. Dette arbejde udføres af entreprenør. De håndfældede nåletræer bliver kørt ud til et depot for senere at blive fliset.
  • For at opnå en foryngelse af lyngen, mosebølle og revling mm. og i særdeleshed opnå ny spiring af pionerarter, vil der blive lynghøstet et areal på ca. 4 hektar. 

 Projektværktøjer for landskabspleje og artsregistrering i de følgende år:

  • DN Jammerbugts Naturplejegruppe har en årlig naturplejedag med oprykning af nåletræ.
  • Der foretages artsregistrering af botanikken på området før naturplejeindsatsen startes. I alt afsættes der 3 cirkler med radius på 5 meter, hvor græsser, mosser, laver og urter mm. bliver noteret og optalt. Dvs. et areal på ca. 225 m2 undersøges med det formål at følge udviklingen, hvor ændringen er markant fra at være et tilgroet areal med ca. 20 % kronedække af nåletræ til blot at have ca. 5 %, kronedække, efter at det 40 hektar store område er naturplejet. Vi håber og forventer at opnå en større biodiversitet, da der nu er skabt plads og lys til flere planter. Dette vil samtidigt gavne insekter og sommerfugle mm.

Fakta om Projekt Naturpleje af Nørremiler, samarbejdspartnere og finansierings kilde:

  • Jammerbugt Kommune støtter projektet med faglig sparring, artsregistrering samt myndighedsbehandling af ansøgning om tilladelser til naturpleje af kiltfredet areal hos Kystdirektoratet. Desuden vil Jammerbugt Kommunes Grejbank udlåne motorsave, grensakse mm. som vil være til rådighed for de frivillige aktive.
  • Samarbejdspartnere og initiativtagere er DN Jammerbugt, ejeren Bent Førgaard, Hammel, og Jammerbugt Kommunes Naturafdeling.

  • Naturplejeprojektet finansieres med støtte fra Den Danske Naturfond med et beløb på 193.000 kr., som primært dækker udgifterne til fældningen og udkørsel af større træer.

Kort over projektområdet, hvor Naturpleje af Nørremiler ligger. Matrikel 6y Kollerup By, Kollerup - tæt ved Havvejen, 9690 Fjerritslev.

Slide videre på fotos ovenover og se den nuværende og tiltagende tilgroning af nåletræ i området ved Nørremiler.

Nørremiler august 2020 - 2 år efter projekt start - overvågning og registrering af udvikling - fra tilgroning til lysåbent klithede og parabelklit - fotos af arter

Arts registrering i juli 2020. Inden naturpleje projektet gik i gang, lavede vi 3 observations felter indenfor projektområdet. Her nøgles i botanik på den lysåbne naturtype, våd hede. Her blev der registreret mosepors, mosebølle, revling, klokkelyng, smalbladet kæruld.
Her er vi ved den ene position - norddvendt skråning, naturtype grå/grøn klit. Dominans af bølget bunke, ellers lidt bregner - mangeløv og engelsød. Og der ses også kongepen.
Her vi ved en anden fast lagt position - sydvendt skråning af parabelklitten, naturtype grå/grøn klit.
Karakter arter er her sandstar, sandhjælme, rensdyrlav, blåmunke og bølget bunke.

Fotos af arter set inde i projektområdet - her i blandt den sjældne og rødlistet natsommerfugl, Citronbjørn.

Projektet har skabt et lysåbent miljø som tilgodeser en masser insekter. Især ses der mange sommerfugle som foranderlig blåfugl og sandrandøje omkring de nu træfrie klitter inde i projektområdet. Der ses også jævnligt de flotte perlemorsommerfugle, som storplettet perlemorsommerfugl og klitperlemorsommerfugl. Af andre insekter er de hurtige brun- og grøn sandspringer meget aktive på solrige dage. De kan ses på de sydvest vendte sandskrænter. Der flyver også mange guldsmede i området. Blandt andet stor kejserguldsmed. Af benævnetværdige fugle er hedelærken ynglende inde i området. Om foråret er dens fine og klare klang en fantastisk oplevelse. Ellers ses især mange engpiber og jævnligt rødrygget tornskade og stor flagspætte.