Vindmølle placeringer ses på kortet.

DN er imidlertid meget opmærksomme på at vindmøller også kan have en meget negativ påvirkning på naturen. Det gælder fugle og dyreliv, og det er åbenlyst at der kan være en stor landskabelig påvirkning forbundet med opstilling af vindenergi. Derfor mener vi samtidigt det er vigtigt, at friholder værdifuld natur og udpegede landskaber fra vindmøller, og undgå at placerer vindmøller, hvor der er store koncentrationer af sårbare dyrearter.

December 2022 - vi får desværre ikke medhold i klagen! Se evt. nærmere her:  DN Jammerbugt taber sag i Klagenævnet.

I vores argumentation overfor Klagenævnet, er der særligt 2 forhold som gør at vi vælger at indsende en klage og vurderer at VVM tilladelsen er mangelfuld.

  • Konsekvenserne for sårbar fugle er ikke belyst
  • Vindmølle typen er ikke besluttet!

Projektområdet ligger bare i 100 meters afstand til Natura2000 området og inden for kort afstand af den blå/grønne korridor ved Ryå. Kongeørn samt andre truede og rødlistede fuglearter registreret på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, er observeret i umiddelbar nærhed af, eller indenfor, projektområdet. Habitatdirektivet forpligtiger Danmark til at beskytte disse fuglearters levesteder og deres økologiske krav både i og uden for særlige beskyttede områder. Særligt for en af arterne, Kongeørn, mener vi at projektet ikke kan vedtages, da gennemførelsen af planen kan betyde at yngle-eller rasteområder kan blive beskadiget, som fouragerings område eller i værste tilfælde, fører til kollision mellem ørn og vindmølle.

Valg af mølle type:

Valg af mølletype er ikke fastlagt. Derved kendes på nuværende tidspunkt, ikke det bestrøgne areal, som vingerne udgør og derved fortrængningseffekt og man kender heller ikke vingeafstand mod jorden, som er væsentligt faktor i forhold til beskyttelse af fugle.

I miljørapporten kan man læse, at det vurderes til ikke at være et problem, at mølletypen ikke er fastlagt og at de miljømæssige påvirkninger ikke vil være anderledes.

Det er Danmarks Naturfredningsforening ikke enig i.

Valg af vindmølletype har meget stor betydning for både fuglekollisions risiko og projektets barriereeffektoverfor fugle. Dette skyldes at det ikke alene er møllehøjden, men også rotordiameter og frihøjde fra vingespids til jorden, som er de afgørende faktorer, for at mindske birdstrikes.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at VVM tilladelsen, gives på et ufuldstændigt grundlag, når vindmølleopstiller endnu ikke har besluttet, hvilken mølletype som ønskes opført.

Miljørapporten bør belyse den type vindmølle som ønskes opstillet, ellers vil konklusionerne blive truffet på et forkert grundlag. Men i Miljørapporten står der anført flere valg muligheder med forskellige vindmølletyper, med stor forskel på rotordiameter og afstand fra vingespids til jord, som Danmarks Naturfredningsforening er stærk utilfreds med.

Se evt. hele vores indsendte klage her: Klage over vindmøller Rendbæk Øst og find  i øvrigt også vores høringssvar, til projektet vindmøller Rendbæk Øst fra 2019, hvor vi anbefaler et reduceret projekt.