Her følger en kort gennemgang af projektet og DN's væsentligste bemærkninger til projektet. 

Projektområdet Rendbæk Øst med 16 stk. 150 meter høje vindmøller ønskes opført i et landbrugsområde, som er kilet inde mellem Ryå og naturområde i St. Vildmose. Projektområdet ligger bare i 100 meters afstand til Natura2000 området og inden for kort afstand af den blå/grønne korridor ved Ryå. Kongeørn samt andre truede og rødlistede fuglearter registreret på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv er observeret i umiddelbar nærhed af, eller indenfor, projektområdet. Danmarks Naturfredningsforening vil minde om, at direktivet forpligtiger Danmark til at beskytte disse fuglearters levesteder og deres økologiske krav både i og uden for særlige beskyttede områder. Særligt for en af arterne, Kongeørn, mener vi at projektet giver meget store udfordringer, som skal håndteres.

For kongeørnen gælder det således at den yngler i meget kort afstand til projektområdet, hvorfor DN med dette høringssvar, bl.a. vil argumentere for en kraftig reducering af vindmølleprojektet. Fra 16 stk. 150 meter høje vindmøller til et reduceret forslag på 4 stk. vindmøller, opsat i det sydlige hjørne af projektområdet, mølle benævnt som nummer 1-2-9-10 i lokalplansforslaget.

Vi har også valgt at fokusere på valg af mulig vindmølletype, da det har meget stor betydning for både fuglekollisions risiko og projektets barriereeffekt. Dette skyldes at det ikke er møllehøjden, men derimod rotordiameter og frihøjde fra vingespids til jorden, som er de afgørende faktorer. 

Indledningsvis var der lagt op til at projektet skulle gennemføres med vindmølletype V117. Denne har en totalhøjde på 150 meter og en rotordiameter på 117 meter. Frihøjden fra vingespids til jorden er på 33 meter. Dette er nu ændret, så projektet søges gennemført med en anden vindmølletype V126. Denne har samme totalhøjde, 150 meter, men rotordiameteren er større, 126 meter, der frihøjden over terræn er ændret til kun 24 meter. Selvom dette virker som en mindre justering, er det vores vurdering at det skaber en markant større risiko for birdstrikes, og en markant større barriereeffekt. Frihøjden reduceres med næsten 30 % og det bestrøgne areal øges med næsten 10 pct. vælges V126 frem for V117. Endnu værre er det hvis valg af vindmølletype falder på V136 hvor frihøjden mellem vingespidsen og jorden reduceret til kun 14 meter

Danmarks Naturfredningsforening mener i øvrigt, at vindkraft både på land og hav, fortsat er den af de vedvarende energikilder, vi har bedst erfaring med at udnytte i Danmark. Vindenergi udmærker sig i forhold til de fleste andre energikilder vi kender ved at have et meget lille klimaaftryk, og ved kun i meget begrænset omfang at lægge pres på jordens ressourcer. Danmark er desuden begunstiget ved at ligge midt i et område med adgang til meget store vindressourcer, så store at de er rigelige til at dække det samlede danske energibehov. Derfor mener DN at vind, sammen med solenergi og geotermisk energi, i fremtiden skal udgøre rygraden i den danske energiforsyning

Danmarks Naturfredningsforening uddybende høringssvar til lokalplan 23-008 kan læses i vedhæftet fil. 

Høringssvar til lokalplanforslag 23-008 for vindmøller Rendbæk Øst