Oktober 2021 - Efter halvandet år med corona-nedlukning og forsamlings forbud kan Danmarks Naturfredningsforenings Jammerbugt-afdeling endelig holde årsmøde. Det oplyser formanden, Søren Rosenberg.

Alle er inviterede til årsmødet, dog er det kun medlemmer af DN Jammerbugt, som har stemmeret. Der kontrolleres for medlemsskab, for udlevering af stemmeseddel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  4. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Evt.

DN Jammerbugt sørger for en let forplejning i pausen, efter det ordinære årsmøde.

Bo Håkansson, biolog fra Danmarks Naturfredningsforenings Sekretariat vil oplyse om loven om Naturnationalparker, med deraf følgende debat og spørgsmål.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 7. oktober, besluttede den nuværende bestyrelse på 12 medlemmer, at skære bestyrelsen ned til 6 personer, hvorved der kun skal vælges to nye medlemmer på det kommende årsmøde. Fire af de nuværende medlemmer er nemlig ikke på valg og fortsætter dermed.

Formanden Søren Rosenberg udtaler: Vi står i en special situation, hvor sidste års forsamlingsforbud gør gældende at Årsmødet i år er anderledes, mht. valghandlingen.

Der er flere muligheder i forhold til de gældende vedtægter og forretningsorden internt i DN. Vi har ud fra dette, derfor besluttet at lave en lovlig nedjustering af bestyrelsen, så der således kun er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og vedtægterne er overholdt.

Vores begrundelse for at nedjustere bestyrelsen er at den nuværende bestyrelse er utrolig velfungerende og dækker et bredt spektrum af opgaver. Det vil være ødelæggende, hvis denne kontinuitet stopper pga. uenighed om en enkelt sag, som Naturnationalpark Tranum er. Den er kommet til at fylde alt, for meget og tager vores tid og kræfter fra andre vigtige opgaver, som f.eks. høringssvar til kommuneplanen, som indeholde vigtige planer for planlægningen i Jammerbugt kommune i mange år fremover, herunder et nyt Grønt Danmarkskort, som skal implementeres i kommuneplanen. Der er også ønsker om arealudlægning med op til 300 m2 store sommerhuse, to steder i kommunen, som vi hurtigst muligt skal have undersøgt grundigt.

Især når realiseringen af en NNP Tranum ikke er op til DN Jammerbugt at beslutte, er det ærgerligt at denne sag er gået over gevind. Søren Rosenberg tilføjer at det er DN´s Hovedafdeling, der skal indsende høringssvar til Miljøministeriet om den kommende NNP Tranum, efter input bl.a. fra den lokale projektgruppe hvor mere end 15 foreninger er repræsenteret, her i blandt også modstandere af naturnationalparken.

 

Valg til bestyrelsen er åbenbart blevet et valg om Naturnationalparker -hvilket er helt forkert da DN lokalt INGEN indflydelse har på realiseringen af Naturnationalparker !

-Vores dygtige, erfarne bestyrelse på 12 personer og tre aktive suppleanter, bruger ufattelige mange timer i engagementet for naturens beskyttelse. Vi har et formidabelt kendskab til naturbeskyttelsesloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven mm. men vigtigst er alt er vores store kærlighed til naturen. Vi har et stort artskendskab og forståelse for naturen og vi kæmper for en større biodiversitet. 

I vores bestyrelse har vi øjne på rigtig mange sager, som har indflydelse på landskabet, og beskyttelsen af naturen. Dette sammenhold at løfte i flok og have en stærk bestyrelse og et dygtigt Sekretariat gør at det frivillige og ulønnede arbejde, ikke bare er en pligt, men også en lyst.

Desværre er vores nuværende bestyrelse i stor risiko for at blive skiftet ud med andre personer, og med en  anden dagsorden end den nuværende bestyrelse.

Disse nye kandidater har netop meldt sig ind i DN og har således en meget kort tilknytning til Danmarks Naturfredningsforening, for pludselig at ville i bestyrelsen. Og denne kandidat gruppe, som er dannet på Facebook, har kun én dagsorden.  At bekæmpe en realisering af Naturnationalpark Tranum.

Det er klart, at den nuværende bestyrelse ikke ser sig frivilligt overtaget af en gruppe med kun én dagsorden -det vil efter vores opfattelse være et stort tab for beskyttelse af naturen og de arter vi kæmper for at bevarer. 

Derfor en kæmpe opfordring til at møde op den 13. oktober kl. 18.00 og vigtigt stem på disse engagerede og aktive DNér med et mange årigt virke for DN og naturen.

Vedtægter og forretningsorden:

Bestyrelsen består pt af 12 personer. Bestyrelsen ønsker at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6. Man kan jvf. § 11 i gældende forretningsorden reducere med 3 inden for rammerne af vedtægternes § 5, stk. 5, hvoraf det fremgår at bestyrelsen skal bestå af 6, 9, 12 eller 15 medlemmer, og at antallet fastlægges af bestyrelsen. Det betyder, at de 4 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, overføres til den kommende bestyrelse med nulstillet valgperiode, jvf forretningsordenens § 11, stk 3. Samtidig betyder det, at der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, som vælges ind for en tre-årig periode.

Kandidater på valg til bestyrelsen - klik på navnet og læs kandidaternes valgoplæg:

Anbefalet af den nuværende bestyrelse

Valg af suppleanter, anbefalet af bestyrelsen:

På årsmødet fortæller Søren Rosenberg om DN Jammerbugts virke igennem de sidste par år.

Et lille uddrag af nogle af de mange mærkesager foreningen har arbejdet med, er at forhindre sommerhusbyggeri i beskyttet naturområde i Rødhus Klit, konstruktive høringssvar med naturforbedringer for et solcelleområde ved Vust, og ikke mindst har vindmøller været et tilbagevendende tema på bestyrelsesmøderne.

Vi er fortsat meget negative overfor vindmølleplanerne ved Udklit – idéen er god, men placeringen indenfor kystnærhedszonen og tæt ved flotte klitformationer er forkert.

Vindmøllerne på Thorup-Sletten kører beklageligvis videre - selvom Danmarks Naturfredningsforening vandt klagesagen, er planen nu at lave yderligere fugleundersøgelser for så at få gennemtrumfet en lovliggørelse. Vi er naturligvis ikke tilfredse med at vindmølleopstiller bare kan overtræde loven, uden at det får konsekvenser, fastslår Søren Rosenberg.

Der er nu 132.000 medlemmer i Danmarks Naturfredningsforening, heraf 700 i DN Jammerbugt.

-Medlemstallet stiger. Det er flot, og det tolker vi i bestyrelsen som et større engagement og opmærksomhed i befolkningen for at få bedre natur, miljø og klima. I hele landet er der gode initiativer i gang - parcelhushaver bliver mere vilde, kommuner ændrer forvaltningspraksis, så deres arealer ikke bare pr. automatik er græs. Nu gives der også plads til vilde blomster, noterer formanden sig.

-Staten, som har de største sammenhængende naturområder i Danmark, gør også op med tidligere arealforvaltning med de nye udpegninger af naturnationalparker. Og det er vist kendt af alle, at vi i Jammerbugt Kommune har fået udpeget Naturnationalpark Tranum på ca. 3000 hektar. 

Selvfølgelig støtter Danmarks Naturfredningsforening op om naturnationalparker – det ville være utænkeligt andet i vores bestyrelse. Det er helt ok, at man ikke har helt den samme opfattelse, men at nogle ligefrem har proklameret at man vil ”vælte” bestyrelsen og med et andet natursyn end den siddende bestyrelses, således vil prøve at sætte en anden dagsorden i DN - det kommer ikke til at ske, især da Naturnationalparker er et nationalt anliggende og ikke et lokalt, fastslår Søren Rosenberg. 

Hverken privatpersoner, foreninger eller for den sags skyld kommunen kan ændre på udpegningen af Naturnationalpark Tranum, pointerer han.

-I øvrigt finder vi det underligt, at nogen tror man hegner naturen inde ved at opsætte et totrådet kreaturhegn. Det gør man ikke, men man forhindrer heste og kreaturer i at løbe ud.

 

Rammerne for denne nye naturnationalpark ligger fast og er besluttet af Regeringen - her skal ikke være skovbrug, landbrug eller jagt. Virkemidlerne for en større biodiversitet er urørt skov, helårsgræsning og naturlig vandstand