Vanen tro blev årsmødet lidt af et tilløbsstykke, med omkring 75 fremmødte.

Vi havde inviteret ornitolog Jørgen Peter Kjeldsen, der igennem mere end 35 år har fulgt udviklingen i Vejlerne på tæt hold. Jørgen Peter berigede os, via mange fotos, spændende fortællinger om fugle, f.eks. den sjældne engryle og sortterne, som i Vejlerne ses yngle.  Vi fik også fortalt at Vejlerne har Danmarks største bestand af den sjældne vandplante kærfnokurt og at meget sjældne insekter også kan opleves her som huevandnymfe og baltisk mosaikguldsmed.

Vejlerne ejes af Aage V. Jensen Naturfond og deres gode indsats med at genskabe de våde Vejler, kan fint opleves ved at besøge områdets mange flotte formidlingstårne og skjul, som man kan komme til, ved at benytte bl.a. spændende gangbroer som leder én igennem rørskoven. 

Efter et meget fint foredrag om Vejlernes natur v. Jørgen Peter Kjeldsen var der kaffepause, og derefter blev årsmødet gennemført ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent: Kristian Ørsted Pedersen, organisationskonsulent i DN
  2. Bestyrelsens beretning v. Søren Rosenberg. 
  3. Valg til bestyrelsen (der udvides fra 6 til 9 personer): Søren Rosenberg, Aabybro, og Louise Lindbøg Hedegaard, Pandrup, genvalgt. Nyvalg af Anders Hedegaard, Pandrup, Poul Møller Mosegaard, Hune, og Claus Søndergaard, Nørhalne. Valgturnus aftales på konstituerende møde 29. november. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Otto P. Kjær, Fjerritslev, Henrik Mysager Knudsen, Rødhus, Ingelis Dissing, Tranum, og Mariann Stenholm, Bonderup. Valg af suppleanter for et år: Kirsten Marie Nielsen, Tranum, Lars Heiring, Fjerritslev, og Sofie Graarup Jensen, Brovst, alle genvalgt.
  4. Indkomne forslag: ingen
  5. Eventuelt: intet

DN Jammerbugts formand Søren Rosenberg berettede om DN Jammerbugts' arbejde i det forgangne år, og de fremmødte fik lejlighed til at stille spørgsmål til lokalafdelingens virke. 

Læs Årsberetning 2023 ved at trykke på linket.

Der var flere kommentarer og spørgsmål til beretningen: holdning til slåning af rabatter, renovation i sommerhusområder, hårdhændet oprensning af vandløb, kommentar til fredningsplanerne. Emnerne tages op på bestyrelsesmøderne.

Valgturnus aftales på konstituerende møde 29. november, hvor også formandskabet besluttes.

Stor tak til alle aktive, både de erfarne og de nye valgte - DN Jammerbugt bliver en stærk stemme for naturen i Jammerbugt Kommune med 22 aktive personer, som hver især bidrager til en mere mangfoldig natur i Jammerbugt kommune igennem bestyrelsesarbejdet, eller som suppleanter og ad hocèr i diverse arbejdsgrupper. 

Se evt. alle navne på aktive her:  https://jammerbugt.dn.dk/om-os/bestyrelsen/

En tak skal også lyde til Robert Olesen, som efter 1 år som suppleant i DN Jammerbugt, tager DN stafetten videre og bruger sit virke for et bedre natur, miljø og klima i DN Brønderslev/Dronninglund.

På vegne af DN Jammerbugt, Søren Rosenberg, fungerende formand.