Af formand Søren Rosenberg, på vegne af DN Jammerbugt bestyrelse.

Stemmesedler blev udleveret ved indgangen til alle de deltagere, som ønskede stemmeret til årsmødet. Inden stemmesedler blev udleveret, blev hver person slået op på de nyeste medlemslister, som stemmeudvalget på forhånd havde modtaget fra DN´s medlemsregister. Medlemslisten omfatter alle de medlemmer, som har stemmeret ved fremmøde til årsmødet i DN Jammerbugt.  Der var ca. 5 af de fremmødte som ønskede stemmeret, der ikke fremgik af medlemslisterne. Medlemskab for disse personer blev kontrolleret på anden vis; enten ved at kontakte DN´s administration på telefon, eller ved at gennemgå anden dokumentation for medlemskabet. Alle der ønskede det fik således udleveret stemmesedler.

Stor ros til stemmeudvalget, som roligt sørgede for at udlevere stemmesedler til alle stemmeberettigede.

Efter en forsinkelse på ca. 20 minutter kunne formand for DN Jammerbugt, Søren Rosenberg byde velkommen til årsmødet, som pga. forsamlingsforbuddet havde været nødsaget til at aflyse årsmødet i 2020.

Valg til dirigentposten blev et kampvalg da 2 personer gerne ville tildeles dirigentrollen. Organisations konsulent Kristian Ørsted Pedersen blev valgt som dirigent med 85 stemmer og næstformand fra DN Syddjurs, Jens Kristoffersen fik 81 stemmer.

Bo Håkansson fra DN Sekretariatet indledte med en konkret gennemgang om Lov om Naturnationalparker og fakta på rammerne om NNP Tranum. Der var mange spørgsmål til Bo, især bekymringer om de udsatte planteædere (stude og vallakker så vidt vides) om der er føde nok til dyrene om vinteren og hvordan sikres dyrenes ve og vel, i et kæmpe areal på ca. 3000 hektar som NNP Tranum er når parken bliver realiseret i 2023. Der er også bekymringer om evt. negativ påvirkning af arter - djævelsbid, indlandsklitter ved dyrenes tilstedeværelse samt mangel på viden om arter (baseline) før tiltagene gennemføres.

Efter foredraget fra Bo Håkansson, var det tid for at formanden Søren Rosenberg, fremlagde bestyrelsens årsberetning, som kan ses her: Årsberetning 2021

Efter en god debat og spørgsmål, blev årsberetningen taget til efterretning.

Bestyrelsen vil hermed gerne takke for den store opbakning, som flere fra forsamlingen udtrykte over vores arbejde for natur, landskaber og planlægningen af de fysiske rammer.

Før valghandlingen til bestyrelsen, havde bestyrelsen på forhånd oplyst at antallet af medlemmer i bestyrelsen var nedjusteret. Denne ændring af bestyrelsens størrelse var på forhånd besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Det er enhver bestyrelses ret, i ifølge forretningsorden § 11, at bestemme antallet af medlemmer på enten 6 - 9 -12 eller 15 personer. Baggrunden for nedjusteringen af bestyrelsens størrelse var at overholde vedtægtens § 5 stk. 5, som kræver at netop 1/3 af bestyrelsen er på valg hvert år. Denne bestemmelse har gennem 110 år sikret kontinuitet i bestyrelsesarbejdet i Danmarks Naturfredningsforening.Dette kan vi ikke sætte over styr, blot fordi det ikke var muligt at gennemføre årsmødet i 2020.

 Vi fandt det i bestyrelsen særligt nødvendigt at sikre maksimalt 1/3 udskiftning af bestyrelsen på baggrund af en større Facebookgruppes modstand mod realisering af NNP Tranum. Denne Facebookgruppe havde på forhånd oplyst, at de gerne vil have indflydelse på DN Jammerbugts positive opbakning og tilgang til den kommende naturnationalpark, ved at søge valg til bestyrelsen. Dele af denne modstand mod NNP Tranum kan være i modstrid med landsforeningen Danmark Naturfredningsforenings holdninger til NNP Tranum. Uanset dette er medlemmer med andre holdninger end den eksisterende bestyrelse selvfølgelig altid velkomne til at søge valg til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen i DN Jammerbugt blev herefter gennemført. Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Det blev et valg mellem 3 kandidater - Otto P. Kjær, næstformand i DN Jammerbugt i 6 år, Henrik Mysager Knudsen bestyrelsesmedlem i DN Jammerbugt i 6 år og Ulla Gottliebsen medlem af Danmarks Naturfredningsforening i 6 måneder og stifter af Facebook gruppen ”Ja tak til natur nej tak til en indhegnet naturnationalpark i Tranum”.  Alle stemmeberettigede kunne stemme på maksimalt to kandidater. Efter kandidaternes valgoplæg, samlede stemmeudvalget stemmesedlerne sammen og talte stemmer op.

Valg resultatet blev således:

Otto P. Kjær opnåede 85 stemmer, således genvalgt.

Henrik Mysager Knudsen opnåede 87 stemmer, således genvalgt.

Ulla Gottliebsen opnåede 69 stemmer, ikke valgt.

Efter valget til bestyrelsen var gennemført, forlod en del af forsamlingen lokalet. De var derfor ikke med til valget af suppleanter, hvor 2 kandidater var opstillet.

Efter deres præsentationer, blev både Louise Lindbøg Hedegård og Sofie Graarup Jensen valgt som suppleanter, uden skriftlig afstemning og uden modkandidater.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand den 28. oktober 2021.

Bestyrelsens sammensætning i 2021-2022

Inge Lis Dissing

Otto P. Kjær

Henrik Mysager

Søren Rosenberg

Mariann Stenholm

Sigurd Christensen

Suppleanter:

Louise Lindbøg Hedegaard

Sofie Graarup Jensen

Sidste dagsordenspunkt var eventuelt og her blev DN Jammerbugt opfordret til at gøre indsigelse mod planlagte kæmpesommerhuse ved Tranum, tæt på Lien. DN blev også opfordret til at undersøge status for indvinding af grus ved Gøttrup Sø. Endelig blev det påpeget fra en deltager, at lovgivningen medfører forskel på vilkår for privates dyrehold i naturen sammenlignet med dyrehold på statens arealer inden for NNP-Tranum.