Man kan jvf. § 11 i gældende forretningsorden reducere med 3 inden for rammerne af vedtægternes § 5, stk. 5, hvoraf det fremgår at bestyrelsen skal bestå af 6, 9, 12 eller 15 medlemmer, og at antallet fastlægges af bestyrelsen.

Vi har ud fra dette, derfor besluttet at lave en lovlig nedjustering af bestyrelsen, så der således kun er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og vedtægterne er overholdt, også i forhold til at vedtægternes foreskriver at 1/3 del af bestyrelsen skal på valg.

Den nuværende bestyrelse er utrolig velfungerende og dækker et bredt spektrum af opgaver. Vi mener, at det vil være ødelæggende, hvis denne kontinuitet stopper pga. uenighed om en enkelt sag, som Naturnationalpark Tranum er. Den er kommet til at fylde alt, for meget og tager vores tid og kræfter fra andre vigtige opgaver, som f.eks. høringssvar til kommuneplanen, som indeholde vigtige planer for planlægningen i Jammerbugt kommune herunder Grønt Danmarkskort og udlægning af de evt. planlagte kæmpesommerhuse mm.

Især når realiseringen af en NNP Tranum ikke er op til DN Jammerbugt at beslutte, er det ærgerligt at denne sag er gået over gevind.

Til de to ledige poster i bestyrelsen, opstiller bestyrelsens næstformand Otto P. Kjær, Fjerritslev, og Henrik Mysager Knudsen, Rødhus. Der skal også vælges to suppleanter, og her foreslår bestyrelsen Louise Hedegaard, Pandrup, og Sofie Graarup Jensen, Brovst. Se kandidaternes valgoplæg her:

 

Hvem er bestyrelsen?

Vi er på nuværende tidspunkt 12 aktive som rundt regnet bruger 75 timer ugentlig på at varetage naturens beskyttelse, arbejde for et renere miljø og have stor fokus på de landskabelige værdier.

Vi skriver høringssvar, udfører nænsomt naturpleje med lé, er tovholder for flere naturprojekter, deltager i besigtigelser med fredningsnævn, deltager i mange udvalg hvor naturen er en mærkesag, samler affald, arranger ture med naturoplevelser og meget mere.

Vi arbejder i en landsdækkende naturforening, hvor natur, miljø, planlægning og klima er vores fokus punkter og det vi værner om, i vores kærlighed til bevarelse af den trængte natur - både for vores egen skyld, men i højeste grad for naturens egen skyld.

I alle sager kan DN Jammerbugt til enhver tid, trække på ressourcer og fagspecifikke kompetencer hos medarbejderne i DN Sekretariatet, Masnedøgade, København.

De sager som har haft mest opmærksomhed i årene hvor corona og forsamlingsforbud har været et faktum er bl.a.  at forhindre sommerhusbyggeri i beskyttet naturområde i Rødhus Klit, konstruktive høringssvar med naturforbedringer for et solcelleområde ved Vust, og ikke mindst har vindmøller været et tilbagevendende tema på bestyrelsesmøderne.

Vi er fortsat meget negative overfor vindmølleplanerne ved Udklit – idéen er god, men placeringen indenfor kystnærhedszonen og tæt ved flotte klitformationer er forkert.

Vindmøllerne på Thorup-Sletten kører beklageligvis videre - selvom Danmarks Naturfredningsforening vandt klagesagen, er planen nu at lave yderligere fugleundersøgelser for så at få gennemtrumfet en lovliggørelse. Vi er naturligvis ikke tilfredse med at vindmølleopstiller bare kan overtræde loven, uden at det får konsekvenser.

Efter årsberetningen og valg til bestyrelsen er DN Jammerbugt vært ved kaffe og brød, og derefter er der foredrag om loven om naturnationalparker ved biolog Bo Håkansson fra DN's sekretariat.