Projektområdet på Thorup-Sletten grænser op til Natura 2000-område nr. 16, ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”, idet de nye møller – lige som de eksisterende møller – opstilles i en afstand af mindre end 100 m fra Natura 2000-området.

Kommunen har på baggrund af Natura 2000-konsekvensvurderingen vurderet, at vindmølleprojektet på Thorup-Sletten ikke vil skade det nærmeste Natura 2000-område nr. 16 eller andre Natura 2000-områder, herunder naturtyper og arter, som nævnes i udpegningsgrundlaget.

DN Jammerbugt i ikke enig i kommunens vurdering. Efter at vi har gennemlæst Orbicons konsekvensvurdering for EU-fuglebeskyttelsesområde F8 og Ramsar-område nr. 6, som samlet set er Natura 2000-område nr. 16, ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”, vil vi påpege følgende forhold: 

  1. Placering af vindmøller i trækruten for fugle, der flyver til og fra N2000 område nr. 16.
  2. Vindmøllernes barriereeffekt for fugle i N2000 området. Herunder også den kumulative effekt i samspil med de mange allerede eksisterende møller i området.
  3. Stor risiko for ”birdstrikes” for bl.a. skestork og hjejle, som er nævnt i udpegningsgrundlaget for N2000 området.

Et væsentligt klagepunkt for DN Jammerbugt er planlægning af vindmøller tværs gennem en yderst vigtig trækkorridor for mange tusinde fugle, som fouragerer/overnatter i Vejlerne og Løgstør Bredning året rundt. Ved at opstille møller gennem denne korridor vil man uden tvivl påvirke N2000-området, et forhold som DN Jammerbugt mener strider mod EU direktivet, der tilsiger, at der ikke må ske forringelser af naturforholdene i området.

I forhold til det samlede vindmølleprojekt Thorup Sletten, som består af i alt 20 vindmøller, beliggende både i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune, vil udtagelse af de 9 nordligste vindmøller, skabe en bredere korridor nord for området, som fuglene kan benytte sig af, uden at komme i kollisions risiko med Gøttrup Vindmøllepark og/eller danne barriereeffekt.